JO dnr 5540-2008

Kritik mot Handelsanställdas arbetslöshetskassa för dröjsmål med att överlämna ett överklagande till högre instans

I en anmälan som kom in till JO den 23 oktober 2008 framförde AA klagomål mot Handelsanställdas arbetslöshetskassa och Länsrätten i Södermanlands län. Hon anförde bl.a. följande.

Handelsanställdas arbetslöshetskassa har – sedan hon begärt omprövning – vägrat att ändra sitt beslut att hon ska anses som utträdd från medlemskap i kassan från den 31 maj 2007 på grund av bristande betalning av medlemsavgift. Kassan har också i ett beslut den 7 januari 2008 avvisat hennes överklagande av omprövningsbeslutet som för sent inkommet. Hon överklagade avvisningsbeslutet, men kassan skickade inte överklagandet vidare till länsrätten förrän efter cirka sju månader. Kassan har inte besvarat en skrivelse som hon skickade dit i mars 2007. Hon ifrågasätter kassans hantering av andra skrivelser som hon skickat dit under år 2007. Hon har fortlöpande betalat medlemsavgifter till både Handelsanställdas förbund och Handelsanställdas arbetslöshetskassa och anser därför att kassans beslut angående hennes medlemskap är felaktigt.

Handelsanställdas arbetslöshetskassa anmodades att göra en utredning och yttra sig över vad AA anfört i sin anmälan angående handläggningen av hennes överklagande av kassans avvisningsbeslut den 7 januari 2008. I remissvaret anförde kassan – genom vik. försäkringsansvarig BB – följande.

Utredning i kronologisk ordning

071022 sänder Handelsanställdas arbetslöshetskassa (härefter kallad kassan) ut beslut angående omprövning (OP2007-1029) av AA:s utträde på grund av obetalda medlemsavgifter.

071029 tar AA, enligt undertecknat mottagningsbevis, emot kassans beslut angående omprövning.

080103 inkommer det till kassan en överklagan (ÖL2008-01) av beslut angående omprövning undertecknad den 27 december 2007 av AA.

080107 kassan beslutar och sänder ut beslutsbrev om att avvisa AA:s skrivelse med överklagan då denna anses ha inkommit för sent.

080131 inkommer det till kassan ytterligare en överklagan (ÖL2008-19) av beslut att utesluta AA som medlem.

080807 gör kassan en genomgång av diariet och det uppmärksammas då att medlemmens överklagan inte översänts till Länsrätten.

080812 översänder kassan skrivelsen med överklagan (ÖL2008-19), som kassan då anser är en överklagan av beslut om att avvisa tidigare insänt överklagan som för sent inkommen, till Länsrätten i Södermanlands län, Tillsammans med överklagan och yttrandet sänder kassan även över de handlingar som har med beslutet om att avviska överklagan som för sent inkommen. Samma dag sänder kassan även kopior av samtliga handlingar, som sänts över till Länsrätten, till AA.

Yttrande kring AA:s anmälan och ärendets handläggning

I den utredning som föregick beslut angående omprövning i kassans styrelse, så har kassan gått igenom alla handlingar och skrivelser som kassan erhållit av AA. I denna utredning gick kassan även igenom och kontrollerade när avgifter inkommit till kassan.

Den skrivelse som AA uppger att hon sänt in i mars 2007 har inte inkommit till kassan och då vi inte heller har någon sådan ansökningsblankett gällande avgiften till kassan så antar vi att det gäller är en ansökan om sänkt avgift till Handelsanställdas förbund.

Efter det att kassan beslutat att utesluta AA som medlem i vår kassa så har AA själv fortsatt att betala in avgifter, utan att kassan aviserat henne om detta, genom att själv skriva inbetalningskort fram till januari 2008. Dessa återbetalas till AA med eventuellt belopp som överskjuter den skuld hon har till kassan avseende månaderna mars, april och maj 2007, om hon tar kontakt med vår medlemsadministration.

När det gäller den tid som förflutit från det att AA sände in sin överklagan, som ankom till kassan den 31 januari 2008, så kan kassan konstatera att denna blivit för lång och att vi därmed brustit i denna hantering.

AA kommenterade remissvaret.

JO kan inte ändra eller upphäva myndigheters eller, som i detta fall, en arbetslöshetskassas beslut. Granskningen är inte heller avsedd att föregripa eller ersätta den prövning som kan eller hade kunnat ske i ordinarie ordning. JO:s utredning har därför inte omfattat Handelsanställdas arbetslöshetskassas ställningstaganden i sak vad gäller frågor om medlemskap i kassan utan avsett enbart kassans handläggning av AA:s överklagande av avvisningsbeslutet den 7 januari 2008.

Av utredningen framgår att AA:s överklagande av avvisningsbeslutet kom in till kassan den 31 januari 2008 och att det överlämnades till länsrätten den 12 augusti 2008. I detta fall har alltså överklagandet överlämnats till överinstansen först sedan drygt sex månader förflutit från det att skrivelsen med överklagande kom in till kassan. Det är självfallet inte godtagbart att kassans handläggning tar så lång tid. Handelsanställdas arbetslöshetskassa förtjänar därför kritik.

Vad som i övrigt förts fram i anmälan ger inte tillräcklig anledning till någon åtgärd från JO:s sida. Någon utredning vad gäller klagomålen mot Länsrätten i Södermanlands län har således inte inletts.