JO dnr 5651-2006

Anmälan mot Försäkringskassan om handläggningen av ett sjukpenning- och arbetsskadeärende

AA klagade på Försäkringskassans handläggning i olika avseenden av hans sjukpenning- och arbetsskadeärende.

Anmälan remitterades till Försäkringskassan för yttrande. Försäkringskassan redogjorde i remissvaret genom länsdirektören BB för handläggningen av ärendet och anförde därutöver sammanfattningsvis följande.

Ärendet är komplicerat och har pågått under lång tid. Under rehabiliteringsutredningen har flera handläggare deltagit i utredningen. Antalet handlingar i ärendet är omfattande och svåröverblickbart.

Av handlingarna och journalanteckningarna framgår att det funnits svårigheter för Försäkringskassans handläggare att kommunicera med AA. AA har t.ex. den 11 juli 2006 begärt att få ta del av samtliga handlingar i ärendet.

Det kan inte uteslutas att AA inte fått del av den information han borde ha fått. Om Försäkringskassan inte begärt och fått samtycke av AA att diskutera t.ex. medicinska frågor på avstämningsmöten där andra parter deltagit är det allvarligt. Handläggaren har det som rutin men det finns inte dokumenterat i ärendet. Sådant samtycke ska alltid begäras och dokumenteras.

Ärendet är numera föremål för prövning av rätt till sjukersättning och i samband med den prövningen har beslutsunderlaget kommunicerats med AA.

AA kommenterade remissvaret.

I remissvaret har kassan vidgått att det förekommit brister i journalföringen. Försäkringskassan har underlåtit att dokumentera om AA gav sitt samtycke till att handläggaren vid avstämningsmötet informerade om AA:s sjukdomstillstånd. Det har fått till följd att kassan inte är säker på hur det förhåller sig. Inte heller är kassan säker på om AA har fått del av all information han skulle ha. Avsikten med en god dokumentation är bl.a. att man ska kunna överblicka handläggningen av ett ärende och få reda på vidtagna åtgärder och ställningstaganden.

Vad som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder inte något uttalande från min sida.

Med de kritik som ligger i det jag nu har sagt avslutar jag ärendet.