JO dnr 5794-2009

Kritik mot Försäkringskassan för bristande rutiner för bevakning och uppföljning av ett överklagat ärende i vilket kassan framställt yrkande om inhibition

I en anmälan till JO anförde M.H. i huvudsak följande. Länsrätten i Stockholms län beslutade den 8 juli 2009 att hennes inkomst från SVT skulle räknas med i underlaget för hennes sjukpenninggrundande inkomst. Länsrättens dom har inte verkställts av Försäkringskassan trots att Kammarrätten i Stockholm i beslut den 18 augusti 2009 avslagit kassans yrkande om inhibition av domen.

Anmälan remitterades till Försäkringskassan för yttrande. I sitt remissvar anförde Försäkringskassan bl.a. följande.

– – –

Bakgrund

Enligt 20 kap. 13 § tredje stycket lagen ( 1962:381 ) om allmän försäkring (AFL) ska domstols beslut gälla omedelbart, om inte annat föreskrivs i beslutet eller bestäms av den domstol som har prövat beslutet. – – –

Försäkringskassans slutsatser – – –

Anledningen till att verkställighet inte skedde i anslutning till kammarrättens beslut den 13 augusti 2009 att vägra inhibition var att beslutet inte kom till myndighetens kännedom förrän den 15 oktober 2009, då M.H. informerade Försäkringskassan om kammarrättens beslut att avslå inhibitionsyrkandet.

M.H. gavs tillfälle att yttra sig över remissvaret.

I ett beslut den 19 februari 2010 anförde JO Nordenfelt bl.a. följande.

Av utredningen framgår att Kammarrättens i Stockholm beslut den 18 augusti 2009 expedierades till Försäkringskassan, verksamhetsområde processjuridik/

huvudkontoret, den 19 augusti 2009. Försäkringskassan har i sitt remisssvar uppgett att den inte tagit del av kammarrättens beslut förrän den 15 oktober 2009 sedan M.H. påtalat för kassan att kammarrätten avslagit kassans begäran om inhibition. Anledningen till att Försäkringskassan inte fått del av kammarrättens beslut förrän den 15 oktober 2009 har inte gått att utröna.

Försäkringskassan har gjort gällande att den inte kan lastas för det dröjsmål i handläggningen som uppkommit till följd av att den inte fick del av kammarrättens beslut i inhibitionsfrågan förrän den 15 oktober 2009. Jag vill framhålla att det är av största vikt att det inom Försäkringskassan finns rutiner för bevakning och uppföljning av överklagade ärenden i vilka kassan framställt yrkanden om inhibition. Försäkringskassan bör således inte förhålla sig helt passiv under domstolsprocessen utan aktivt följa upp vad som händer med ett sådant yrkande. Det är Försäkringskassan som under hela processen ansvarar för att ett beslut verkställs så snart som möjligt. I förevarande fall har Försäkringskassan brustit i sin bevakning, vilket medfört ett onödigt dröjsmål med verkställigheten av den aktuella domen. Försäkringskassan förtjänar kritik för det inträffade.