JO dnr 5827-2006

) om allmän försäkring

I en anmälan till JO klagade AA på Försäkringskassans handläggning av hennes sjukersättningsärende.

Anmälan remitterades till Försäkringskassan för yttrande. AA kommenterade remissvaret.

I sitt beslut den 30 april 2008 anförde JO Nordenfelt i bedömningsdelen följande.

AA uppbar sjukersättning t.o.m. september 2006. I maj 2006 kom hon in med en ny ansökan om sjukersättning. På grund av att handläggningen av ärendet drog ut på tiden fattade Försäkringskassan den 20 september 2006 ett provisoriskt beslut att avslå AA:s ansökan om sjukersättning.

Försäkringskassans möjligheter att fatta provisoriska beslut regleras i 20 kap. 2 a § lagen ( 1962:381 ) om allmän försäkring. I bestämmelsen anges att Försäkringskassan om det inte utan betydande dröjsmål kan avgöras om rätt till ersättning föreligger men det finns sannolika skäl för att en sådan rätt föreligger ska besluta att ersättning ska betalas ut med ett skäligt belopp, om detta är av väsentlig betydelse för den försäkrade. I bestämmelsens tredje stycke anges att om det finns sannolika skäl att dra in eller minska en ersättning, kan Försäkringskassan besluta att ersättningen ska hållas inne eller utges med lägre belopp till dess slutligt beslut fattas.

JO Pennlöv har i ett tidigare beslut den 4 januari 1995 (JO 1995/96 s. 352) uttalat följande beträffande Försäkringskassans möjligheter att fatta provisoriska beslut vid nya sjukfall.

Enligt min mening ger varken den språkliga utformningen av lagtexten eller förarbetsuttalandena stöd för försäkringskassans uppfattning att 20 kap. 2 a § tredje stycket AFL skulle kunna tillämpas vid nya sjukfall. Jag anser snarare att uttrycken ”dra in” eller ”minska” en ersättning tyder på att det är en ersättning som redan utgår som åsyftas. Riksförsäkringsverket delar min uppfattning i denna delen.

Som framgår kan bestämmelsen inte tillämpas när Försäkringskassan har för avsikt att avslå en ansökan. För att ett provisoriskt beslut över huvud taget ska kunna fattas i ett ansökningsärende krävs att det finns sannolika skäl att rätt till den sökta ersättningen föreligger. Någon möjlighet att fatta ett provisoriskt beslut att avslå en ansökan om sjukersättning finns inte.

Försäkringskassan kan inte undgå kritik för handläggningen av ärendet.