JO dnr 5965-2006

Anmälan mot Kronofogdemyndigheten om handläggningen av ett utmätningsärende

AA anförde i en anmälan, som kom in till JO den 22 december 2006, bl.a. följande. Hos Kronofogdemyndigheten fanns ett utmätningsmål mot BB. Det fanns även ett utmätningsmål mot hennes make. BB bodde vid tidpunkten på en adress i Nacka. Sökanden i ärendet mot hennes make hade ringt till Kronofogde-myndigheten och meddelat att makarna inte bodde på adressen i Nacka, utan på Vätö. Handläggaren CC ändrade BB:s adress och översände ärendet till ett annat kontor för handläggning, utan att göra några ytterligare kontroller. Kronofogdemyndighetens handläggning har medfört att den felaktiga adressen har lämnats till borgenären i utmätningsmålet, vilket resulterat i att BB inte fått del av korrespondens och att hon har fått en betalningsanmärkning. Kronofogdemyndigheten har inte heller medverkat till att få Upplysningscentralen att ta bort betalningsanmärkningen.

Kronofogdemyndighetens akt lånades in och granskades. Därefter remitterades anmälan till Kronofogdemyndigheten. I sitt svar anförde myndigheten (huvudkontoret), genom bitr. processägaren DD, följande.

Bakgrund

Den 23 mars 2005 har AB Service Elektrikern EE ansökt om verkställighet mot FF (- - -). Som grund för ansökan har åberopats ett utslag om betalningsföreläggande daterat den 17 mars 2005. Detta mål har registrerats hos KFM med mål nr U-108890-05/0101. Den 13 maj har Nordea genom sitt ombud Prioritet Inkasso ansökt om verkställighet mot BB (- - -). Som grund för ansökan har åberopats ett utslag om betalningsföreläggande daterat den 9 mars 1992. Detta mål har registrerats hos KFM med mål nr U-17905-05/0101. Underrättelse om målet har skickats ut till BB den 17 maj 2005. Denna underrättelse har sänts till Tallidsvägen, i Nacka.

FF och BB är gifta med varandra.

Den 29 april 2005 har EE, behörig företrädare för sökande i mål U-108890-05/0101, kontaktat KFM per telefon och meddelat att FF och BB inte bor på Tallidsvägen i Nacka. Lägenheten på Tallidsvägen har uppgivits vara uthyrd i andra hand. EE har vidare angett att makarna BB och FF bor på Vätö.

Utsökningsmål U-17905-05/0101 har varit ett begränsat mål, vilket betyder att tillgångsundersökningen endast omfattat gäldenärens lön eller annan förmån som avses i 7 kap. 1 § UB samt återbetalning av överskjutande skatt. KFM har därför skickat en inkomstredogörelse till BB den 24 maj 2005. Denna förfrågan har inte skickats till Tallidsvägen utan till assistentadressen. KFM har inte erhållit något svar på förfrågan till gäldenären. Under sin tillgångsundersökning har KFM funnit att gäldenären haft inkomst i form av dagpenning från Försäkringskassan. På grundval av uppgifterna från Försäkringskassan har KFM gjort en förbehållsbeloppsberäkning för att fastställa om en löneutmätning gått att verkställa eller ej. KFM har dock kommit fram till att inkomsten var för låg för att en löneutmätning skulle kunna bli aktuell. KFM har den 15 augusti 2005 avslutat sin begränsade tillgångsundersökning och registrerat en utredningsrapport i vilken man konstaterat att gäldenären saknar utrymme för löneutmätning.

Forumregler för utsökningsmål m.m.

Följande forumregler i utsökningsbalken (UB) upphörde att gälla den 30 juni 2006 då tio kronofogdemyndigheter slogs samman till en rikstäckande Kronofogdemyndighet. Bestämmelserna var dock tillämpliga vid tiden för överflyttandet av utsökningsmål mot BB enligt beskrivning ovan.

Av 2 kap. 3 UB framgår att ansökan om verkställighet skall göras hos den kronofogdemyndighet som är behörig enligt bestämmelserna i 4 kap. 8 § eller 16 kap. 10 § UB. Av andra stycket framgår bl.a. att vid tillämpning av utsökningsbalken skall med svarandens hemvist förstås den ort där han är bosatt.

I 2 kap. 4 § UB stadgas att om en ansökan har gjorts hos en KFM som inte är behörig, skall målet genast överlämnas till en KFM som enligt vad handlingarna visar är behörig. I andra stycket samma lagrum anges att även om den myndighet där ansökan gjorts är behörig, får målet överlämnas till en annan behörig KFM, om det främjar målets handläggning.

Av 4 kap. 8 § utsökningsbalken (UB) framgår att frågor om utmätning prövas av KFM i den region där gäldenären har sitt hemvist, där egendom som tillhör gäldenären finns eller där verkställighet annars lämpligen kan ske.

KFM HK:s bedömning

KFM får i utsöknings- och indrivningsdatabasen bl.a. behandla uppgifter om gäldenärens adress. I utsöknings- och indrivningsdatabasen finns uppgift om gäldenärens (fysisk person) officiella folkbokföringsadress. Uppgift om sådan adress hämtas från SPAR-registret. KFM har dessutom en möjlighet att registrera en s.k. assistentadress för det fall att det är visat att gäldenären inte finns att nå på folkbokföringsadressen.

KFM HK menar att det är av största vikt att det i utsöknings- och indrivningsdatabasen finns uppgift om den adress som gäldenären verkligen vistas på. Om det finns indikationer på att gäldenären inte vistas på sin folkbokföringsadress utan går att finna på annan adress är det nödvändigt att KFM registrerar en assistentadress i utsöknings- och indrivningsdatabasen. Detta är särskilt viktigt med tanke på de lagkrav som finns på myndigheten att underrätta eller delge gäldenären av myndigheten fattade beslut och åtgärder.

Fråga som uppkommer härnäst är om den utredning som KFM gjort i aktuellt ärende varit tillräcklig för att registrera en assistentadress på BB. KFM HK kan här endast konstatera att utredningen inte varit tillfyllest i detta fall. Endast en uppgift från tredje man om att gäldenären bor på annan adress än folkbokföringsadressen kan

En annan fråga som bör klarläggas närmare är den om vilken skada som BB eventuellt har lidit på grund av registreringen av assistentadressen. Enligt 4 kap. 12 § UB ska KFM innan utmätning sker underrätta gäldenären om målet. En sådan underrättelse har också KFM skickat ut till BB. Avidagen – dvs. sista betalningsdag innan KFM påbörjar sin tillgångsundersökning – för mål U-17905-05/0101 var den 1 juni 2005. Det betyder att underrättelse om detta mål enligt bestämmelsen i 4 kap. 12 § UB skickats till BB den 17 maj 2005. Vid denna tidpunkt hade KFM inte registrerat någon assistentadress på BB varför ifrågavarande underrättelse skickats till Tallidsvägen i Nacka.

Vad gäller frågor om betalningsanmärkningar väljer KFM HK att inte uttala sig i dessa delar då det inte är myndigheten som ansvarar för hanteringen av dessa. KFM HK anser sig inte heller besitta sådan kunskap att myndigheten med säkerhet kan uttala sig i dessa frågor.

AA yttrade sig över remissvaret.

Som Kronofogdemyndigheten redogjort för i sitt yttrande skulle ansökan om verkställighet vid den i anmälan aktuella tidpunkten göras hos den kronofogdemyndighet i den region där gäldenären har sin hemvist, där egendom som tillhör gäldenären finns eller där verkställighet annars lämpligen kan ske (då gällande 2 kap. 3 § respektive 4 kap. 8 § utsökningsbalken ). Med begreppet hemvist avsågs den ort där gäldenären är bosatt (då gällande 2 kap. 3 § andra stycket utsökningbalken).

BB var vid tidpunkten för ansökan om verkställighet folkbokförd på en adress i Nacka. Grundat på uppgifter som tredje man lämnat om annan adress har myndigheten lagt in en assistentadress och överflyttat utmätningsmålet till annat kontor. Någon närmare kontroll av uppgifterna utfördes inte av handläggaren. Jag delar Kronofogdemyndighetens bedömning att utredningen inte var tillräcklig. Myndigheten förtjänar kritik för det inträffade.

Vad gäller det som AA anfört om den s.k. betalningsanmärkning som BB påförts har detta skett av ett privat företag utan inblandning av Kronofogdemyndigheten. Jag finner därför inte anledning att kommentera detta.

Ärendet avslutas.