JO dnr 6102-2008

1 kap. 9 § regeringsformen

I en anmälan till JO framförde AA klagomål mot kronofogden BB vid Kronofogdemyndighetens västra indrivningsavdelning. AA uppgav att BB hade framfört ogrundade påståenden om honom och hans familj i ett mål om löneutmätning vid Göteborgs tingsrätt. Uppgifterna hade lämnats i ett yttrande daterat den 15 september 2008. I yttrandet angavs bl.a. följande.

”Det kan väl inte vara så att fastighetsägaren är den välkände golfspelaren CC som sedan 2005 är gift med den like välkände ishockeyspelaren DD och att AA och EE är släkt med denne DD? [..] På grund av vad som ovan anförts om makarnas möjligheter att betala en hyra om 11.750 kr per månad är det därför inte osannolikt att kontraktet inte återspeglar de verkliga förhållandena.”

Vissa handlingar hämtades in från Göteborgs tingsrätt. Därefter anmodades Kronofogdemyndigheten, huvudkontoret, att göra en utredning och yttra sig över AA:s anmälan.

I myndighetens yttrande, till vilket ett yttrande från västra indrivningsavdelningen var fogat, angavs huvudsakligen följande.

KFM konstaterar att den aktuella utmätningen som föranlett AA:s klagomål numera är upphävd. Reglerna i utsökningsbalken , KFM:s allmänna råd och meddelande vid löneutmätning har i dessa delar iakttagits i det aktuella målet. I KFM:s handledning ”Utmätning” 2008 sid. 411, redogörs i punktform för rekommenderat innehåll i det yttrande som myndigheten överlämnar domstol. I punkten 8 sägs följande: ”Är sakuppgifterna i ett överklagande korrekta? Det kan finnas skäl för KFM att skaffa fram ytterligare utredning med anledning av klagandens uppgifter i överklagandet.”

KFM vill särskilt understryka vikten av att handläggare vid KFM genomför en utredning, så snart det föreligger osäkerhet om lämnande uppgifter i ett mål kan läggas till grund för ett beslut.

Beträffande det aktuella yttrande som överlämnats till tingsrätten finner KFM det anmärkningsvärt att en kronofogde gett utryck för antaganden som inte synes utredda i målet.

KFM:s attityd och bemötande är väsentlig för ett effektivt och kvalitativt gott resultat.

KFM kan konstatera att myndighetens västra indrivningsavdelning är uppmärksammad på det sagda och kommer, i anledning av AA:s skrivelse, fortsätta myndighetens utvecklingsarbete med att förbättra förhållningssätt, bemötande och attityder.

BB, som vid tidpunkten för myndighetens remissvar gått i pension, gavs i efterhand tillfälle att yttra sig över anmälan men avhördes inte.

AA gavs tillfälle att kommentera remissvaret men avhördes inte heller.

Enligt 1 kap. 9 § regeringsformen ska den som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen iaktta saklighet och opartiskhet. Att en tjänsteman uttrycker sig på det sätt BB gjort i sitt yttrande till Göteborgs tingsrätt står i uppenbar strid med denna grundläggande regel. Det är anmärkningsvärt att BB inte förstått detta.

Kronofogdemyndigheten har tagit avstånd från BB:s handlande. BB själv har gått i pension. Saken kan därmed stanna vid den allvarliga kritik som framförts.