JO dnr 6567-2008

Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för att sekretesskänsliga uppgifter överförts per telefax till fel mottagare

AA framförde i en anmälan klagomål mot Polismyndigheten i Västra Götaland. Han uppgav att polisen per telefax hade skickat sex dokument (Rapportblad Utväg) innehållande känsliga personuppgifter till honom trots att de uppenbarligen var avsedda för en annan mottagare. AA var även missnöjd med det bemötande han fick av polisen när han kontaktade dem för att påtala felet.

Ärendet remitterades till polismyndigheten för upplysningar och yttrande över vad som anförts i anmälan.

Polismyndigheten (länspolismästaren BB) kom in med ett yttrande och uppgav inledningsvis följande.

”Utväg Skaraborg” är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En förutsättning för verksamheten är att polisen lämnar personuppgifter ur anmälningsregistret (RAR) på de kvinnor som har utsatts för relationsvåld eller män som misstänks för brott. Kvinnan informeras i samband med polisanmälan om ”Utväg Skaraborg” och ger sitt samtycke till att personuppgifterna i anmälan lämnas vidare. Uppgifterna sammanställs på ett rapportblad som polisen faxar till ”Utväg Skaraborg”.

Polismyndigheten har i ärendet inhämtat upplysningar från tf. chefen för polisområde Skaraborg, CC, som har anfört följande. Det var ett misstag att de aktuella handlingarna skickades till fel mottagare. Liknande misstag kommer att undvikas i framtiden då faxen numera har programmerats med kortnummer till aktuell mottagare.

Efter att ha redogjort för den rättsliga regleringen redovisade polismyndigheten följande bedömning.

Av utredningen i ärendet framgår att aktuella handlingar av misstag har skickats till fel mottagare. Det är naturligtvis oacceptabelt att sekretesskyddade uppgifter såsom namn, adress och personnummer kommer obehöriga personer tillhanda. Polismyndigheten ser allvarligt på händelsen. Det förefaller dock som det inträffade inte har inneburit någon skada för de enskilda personer vars personuppgifter har lämnats ut. Det går aldrig helt att undvika att misstag av liknande slag sker men det är viktigt att de säkerhetsåtgärder vidtas som är möjliga. Att använda kortnummer då

Vad gäller AA:s påstående om dåligt bemötande kan polismyndigheten endast beklaga för det fall han inte har blivit bemött på ett professionellt sätt.

AA yttrade sig.

Det är naturligtvis av stor vikt att en myndighet har enkla, tydliga och säkra rutiner för överföring av handlingar mellan myndigheter eller till enskilda. Minst lika viktigt som att det finns fungerande rutiner är att stor noggrannhet iakttas av den som ska skicka handlingarna, inte minst när handlingarna innehåller sekretesskänsliga uppgifter. Detta gäller givetvis oavsett på vilket sätt som handlingen eller uppgifterna överförs.

Av utredningen har framgått att polismyndigheten per telefax skickat handlingar med sekretesskänsliga uppgifter till fel mottagare. Detta är självfallet inte godtagbart. Jag har emellertid inte anledning att tro något annat än att det inträffade berott på att någon befattningshavare hos polisen av misstag angett siffran 0 i stället för 8 i telefaxnumret. Jag noterar också att myndigheten har vidtagit vissa åtgärder för att undvika att något liknande ska inträffa i framtiden. Jag vidtar mot denna bakgrund ingen annan åtgärd än att uttala kritik mot polismyndigheten för det inträffade.

Vad AA i övrigt har anfört föranleder ingen ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.