JO dnr 6776-2008

Kritik mot Byggnadsnämnden i Mora kommun för bristfällig handläggning av en ansökan om förhandsbesked

I en anmälan som kom in till JO den 30 december 2008 förde AA fram klagomål mot Byggnadsnämnden i Mora kommun. AA anförde huvudsakligen följande.

Hos nämnden har handlagts ett ärende om förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus på fastigheten K 16:6. Han fick som sakägare möjlighet att yttra sig. I det underlag som skickades ut angavs att ansökan avsåg förhandsbesked för nybyggnad på fastigheten. Kartmaterial var också bilagt. Han uppfattade handlingarna på det sätt att det var fråga om nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten. När han sedermera tog del av nämndens beslut visade det sig att det var fråga om fyra tomtplatser för fritidsändamål. Om han fått veta det hade han inte lämnat ett positivt yttrande. Enligt hans mening har nämnden inte tillställt honom ett korrekt underlag.

Muntliga upplysningar och handlingar hämtades in från Byggnadsnämnden i Mora kommun. Härefter anmodades byggnadsnämnden att göra en utredning och yttra sig över AA:s anmälan. I remissvaret anförde nämnden följande (bilagorna utelämnas här).

[.]

Byggnadsnämnden överlämnar stadsarkitektens skrivelser den 28 augusti 2008 och den 11 november 2008 som sitt eget yttrande i ärendet. (Skrivelserna är ställda till AA respektive hans ombud, JO:s anm.)

[.]

Stadsarkitektens skrivelse den 28 augusti 2008

Ett förhandsbesked är, enligt plan- och bygglagen 9 kap. 34 §, en prövning om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den aktuella platsen, en så kallad lokaliseringsprövning.

Vid behandling av förhandsbesked för byggande av fritidshus, på fastigheterna K 1:34 och K 16:6, har du som sakägare enligt plan- och bygglagen 8 kap. 22 § beretts möjlighet att yttra dig över ansökningarna. Du fick dig tillsänt det kartmaterial som

[.]

Stadsarkitektens skrivelse den 11 november 2008

Ansökan om förhandsbesked med ärendenr BYGG 2007/0702 avsåg att dela den bebyggda fastigheten K 16:6 i fyra tomter. På en av tomterna ligger den befintliga byggnaden, vilken är inritad på fastighetskartan, och dessutom redovisas tre nya tomter varav en nedanför (nordost om) Näsuddsvägen mot stranden och två ovanför (sydväst om) Näsuddsvägen. Hur sökanden tänkt sig delningen framgår av fastighetskartan. I en av de tilltänkta tomterna ingår också fastigheten K 16:5 och del av fastigheten K 16:3.

[.]

AA gavs möjlighet att kommentera remissvaret, men hördes inte av.

Av 8 kap. 22 § plan- och bygglagen (1987:10) framgår att en byggnadsnämnd ska, innan lov lämnas, bereda kända sakägare och andra intressenter tillfälle att yttra sig över ansökningen om bl.a. åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser. Bestämmelsen ska tillämpas också i ärenden om förhandsbesked (8 kap. 34 § fjärde stycket). Det ligger i sakens natur att den eller de åtgärder som avses med ansökan på ett riktigt sätt ska framgå av de handlingar som skickas till sakägarna.

Nämndens yttrande till JO ger inte tillfredsställande svar på de frågor anmälaren rest. Nämnden synes dock mena att kommunikationsskyldigheten i detta fall har uppfyllts. Jag delar inte den uppfattningen.

De handlingar som skickades till AA var ett meddelande om ”grannyttrande”, ett utdrag från en ekonomisk karta och en fastighetskarta. Handlingarna utvisar inte med tillräcklig tydlighet vad saken gäller. Utredningen ger därmed stöd åt AA:s påstående att han uppfattade att ansökan avsåg nybyggnad av endast ett fritidshus. Nämndens handläggning har således varit bristfällig.