JO dnr 6917-2009

En begäran om att få ta del av filer med ljudupptagning av förhör från en huvudförhandling har av förbiseende lämnats utan åtgärd

B.W.N. framförde i en anmälan klagomål mot bl.a. Svea hovrätt och Högsta domstolen. Såvitt avsåg Högsta domstolen uppgav hon bl.a. följande. I samband med att hon överklagade en dom från Svea hovrätt begärde hon att få ta del av filer med ljudupptagning av vittnesförhören i hovrätten. Hon hörde emellertid aldrig av Högsta domstolen i den frågan. När hon senare vände sig till hovrätten med samma begäran visade det sig att ljudupptagningarna hade gallrats eftersom hovrättens beslut hade vunnit laga kraft genom att Högsta domstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

Jag har tagit del av bl.a. B.W.N:s överklagande till Högsta domstolen.

Muntliga upplysningar har inhämtats från Anders Larsson, revisionssekreterare i Högsta domstolen, se bifogad tjänsteanteckning.

Som Anders Larsson har uppgett är det naturligtvis beklagligt att han inte uppmärksammade B.W.N:s begäran. Det inträffade visar på vikten av noggrannhet i allt domstolsarbete.

Vad B.W.N. i övrigt har anfört ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.

_ _ _

Vid telefonkontakt med Anders Larsson, revisionssekreterare i Högsta domstolen, framkommer följande. Det aktuella målet handlades på hans rotel. Efter att ha tittat i akten och kontrollerat dagboksbladet kan han konstatera att han, p.g.a. ett beklagligt förbiseende, inte vidtagit någon åtgärd med anledning av den klagandes begäran att få ta del av filer med ljudupptagning av vittnesförhören i hovrätten. Om han hade uppmärksammat hennes begäran hade han naturligtvis sett till så att hon