JO dnr 7044-2009

Allvarlig kritik mot Skatteverket, som försökt förhandla med en skattskyldig

Beslutet i korthet: Skatteverket har under en revision tillställt det reviderade bolaget ett ”förslag” med innebörden att bolaget skulle godta vissa beskattningsåtgärder i utbyte mot att Skatteverket inte drev ärendet vidare. Skatteverket har saknat laglig grund för att förhandla om beskattningen på detta sätt. Skatteverket förtjänar allvarlig kritik för det inträffade.

I en anmälan till JO framförde ett bolag (bolaget), genom företrädaren Staffan S., klagomål mot Skatteverket och två tjänstemän där. I anmälan angavs bl.a. följande.

Skatteverket hade genomfört en revision hos bolaget. Skatteverket och bolaget hade haft olika uppfattning i ett antal frågor. Handläggaren hade försökt förmå bolaget att inkomma med nya skattedeklarationer i överensstämmelse med Skatteverkets uppfattning i sakfrågan. Handläggaren hade, med hänvisning till verkets ambitionsnivå, föreslagit bolaget att han skulle avstå från vissa ytterligare utredningar om bolaget inkom med skattedeklarationerna. Detta var enligt anmälaren ett indirekt hot.

I ett e-postmeddelande från skatterevisorn Mikael Hääger till bolaget den 17 juni 2009 angavs bl.a. följande.

Vi har tagit del av ert svar som inkom till Skatteverket den 15 juni 2009. Vad ni anfört i ert svar får dock inte Skatteverket att ändra uppfattning beträffande utbetalda traktamenten till [...].

Innan en revisionspromemoria kan upprättas måste också de anställdas taxeringar utredas eftersom frågorna har betydelse för deras inkomsttaxeringar. Vidare kommer också frågan upp om skattetillägg ska tas ut på påförda avgifter och skatter.

Förslag: Skatteverket kan tänka sig att om bolaget kommer in med en rättad skattedeklaration för december 2008 där bruttolönen höjs med 61 803 kr [...] och bolaget i fortsättningen rättar till bristerna så är Skatteverket med hänsyn till sin ambitionsnivå berett att inte vidta några beskattningsåtgärder beträffande de anställda. På det här sättet kan också frågan om skattetillägg på avgifter och skatter undvikas.

Skatteverket anmodades att yttra sig. I sitt yttrande anförde Skatteverket, genom enhetschefen Birgitta Pettersson, bl.a. följande.

Vad gäller e-postmeddelandet som skickades den 17 juni 2009 med ”förslag” medger Skatteverket att det blivit olyckligt formulerat, bl.a. då det kan uppfattas som om en förhandlingssituation beträffande beskattningen skulle kunna träffas. Skatteverket kan naturligtvis inte förhandla om beskattningen med den reviderade. Som ovan framgår av yttrande från regionen har revisorns avsikt varit att om möjligt nå en samsyn med bolaget. Skatteverket beklagar att bolaget uppfattat meddelandet som ett indirekt hot. För att förhindra att liknande situationer uppkommer avser Skatteverket att bl.a. informera revisorer om gällande regler och rutiner samt förhållningssätt i en revision.

Bolaget kommenterade Skatteverkets yttrande och önskade bl.a. framföra följande.

Skatteverket ska självfallet i sina skrivelser till företag och enskilda kommunicera sin syn på de skattefrågor som utreds, likväl ska Skatteverket i detta arbete respektera den enskildes rätt till att ha en avvikande uppfattning. I detta arbete ska Skatteverket rimligen avstå från att med olika former av påtryckningar förmå den som revideras att instämma i Skatteverkets uppfattning. Myndighetsutövning av det slag som bygger på att med påtryckningar och hot förmå den enskilde att instämma med myndighetens uppfattning är inte acceptabel. I förevarande fall har bolaget vid upprepade tillfällen till Skatteverkets revisorer klargjort sin uppfattning om att man inte delade den bedömning verkets skatterevisorer gjort. Verkets skatterevisorer borde ha nöjt sig med detta.

[---] Det ”förslag” som Skatteverket tillställde bolaget [är] anmärkningsvärt. Dess innebörd var att bolaget skulle godta vissa beskattningsåtgärder i utbyte mot att – på annat sätt kan det inte förstås – Skatteverket inte drev ärendet vidare.

Någon laglig grund för Skatteverket att på det sättet förhandla med den reviderade om beskattningen har inte funnits. Meddelandet har av anmälaren på goda grunder uppfattats som ett indirekt hot. Ordalydelsen är så klar att åtgärden inte kan ursäktas som en olycklig formulering. Jag utgår dock från att det varit fråga om en engångsföreteelse och noterar att Skatteverket i sitt yttrande tydligt tar avstånd från agerandet. Icke desto mindre förtjänar Skatteverket allvarlig kritik för det inträffade.