JO dnr 879-2007

Anmälan mot Kronofogdemyndigheten, Göteborgskontoret, om handläggningen av ärenden om utmätning av lön, dröjsmål med att överlämna överklaganden, som även innehöll yrkanden om inhibition, till tingsrätt m.m.

Anmälarna (i fortsättningen kallade AA och BB) klagade på Kronofogdemyndighetens, Göteborgskontoret, och tjänstemannen CC:s handläggning av deras ärenden rörande utmätning av lön. AA och BB anförde därvid bl.a. följande. Myndigheten fattade beslut om utmätning av AA:s lön utan föregående kommunicering och utredning av de ekonomiska förhållandena. Dessutom vägrade CC att svara i telefon när de ringde till henne. Utmätningsbeloppet är felaktigt beräknat, vilket medför att utmätning sker med ett för stort belopp. Deras överklagandeskrifter, vilka skickades till Kronofogde-myndigheten den 5 februari 2007 och ankomststämplades där den 7 februari 2007, hade vid tidpunkten för anmälan till JO den 21 februari 2007 ännu inte inkommit till tingsrätten, trots att de innehöll yrkanden om inhibition. Handlingarna kunde heller inte återfinnas vid Kronofogdemyndigheten. Vidare fortgick utmätning trots att överklagande hade skett.

Handlingar ur Kronofogdemyndighetens akter rörande AA och BB togs in och granskades.

Anmälningarna remitterades därefter till Kronofogdemyndigheten för yttrande över vad anmälarna hade anfört om hanteringen av överklagandena.

Av Kronofogdemyndighetens, huvudkontoret, genom biträdande processägaren DD, remissvar framgår i remitterade delar i huvudsak följande. Kronofogdemyndigheten beslutade den 31 januari 2007 om utmätning i AA:s lön. Beslutet överklagades av AA och hennes överklagande kom, enligt vad västra indrivningsavdelningen upplyst, in till myndigheten den 7 februari 2007 men vidarebefordrades till tingsrätten först den 21 februari 2007. Enligt 18 kap. 10 § utsökningsbalken skall ett överklagande skickas till tingsrätten så snart som möjligt. Av kommentaren till Utsökningsbalken , 3 uppl., sid. 673, framgår att ett

Av de till remissvaren bifogade yttrandena från Kronofogdemyndigheten, västra indrivningsavdelningen, framgår vidare bl.a. följande. Tingsrätten avslog i beslut den 22 februari 2007 AA:s begäran om inhibition. Hennes överklagande föranledde Kronofogdemyndigheten att den 21 februari 2007 ändra löneutmätningsbeslutet och mellanskillnaden har återbetalats till AA. – Av förbiseende kom inte heller BB:s överklagande att överlämnas till Göteborgs tingsrätt förrän den 21 februari 2007. Tingsrätten meddelade i beslut den 23 februari 2007 att målet tills vidare inte fick verkställas. BB:s överklagande lämnades slutligen utan bifall i beslut av Göteborgs tingsrätt den 11 april 2007. Kronofogdemyndigheten hade vid tiden för BB:s överklagande inte fattat beslut om utmätning av lön eller egendom beträffande honom.

AA och BB kommenterade remissvaren. De tillade bl.a. att Kronofogdemyndigheten till tingsrätten hade utlämnat sekretessbelagda uppgifter, vilka därefter blivit offentliga. Vidare framställde de yrkanden om skadestånd.

Jag har i ett beslut den 21 april 2006 anfört bl.a. att när inhibition begärs bör överklagandet genast sändas till tingsrätten (JO:s ämbetsberättelse 2006/07 s. 160). Som Kronofogdemyndigheten har anfört har myndigheten dröjt för lång tid med att sända AA:s och BB:s överklaganden jämte yrkanden om inhibition till tingsrätten. För detta förtjänar Kronofogdemyndigheten kritik. Jag noterar att den berörda enheten har vidtagit åtgärder för att säkerställa att en begäran om inhibition överlämnas till tingsrätten i rätt tid.

Frågan om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter rörande AA har behandlats av mig rörande Kronofogdemyndigheten (dnr 2367-2007) och av

JO är inte behörig att pröva skadeståndsanspråk.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.