JO dnr 950-2012

Kritik mot rektor vid Artediskolan i Nordmalings kommun för att vårdnadshavare inte informerades om skolans polisanmälan mot en elev i samband med att anmälan gjordes

Den 9 december 2011 inträffade en incident mellan elever på Artediskolan i Nordmalings kommun. AA blev – i egenskap av vårdnadshavare för en av de inblandade eleverna – samma dag kallad till ett möte i skolan för att diskutera det inträffade. Artediskolan polisanmälde därefter händelsen. I samband med en elevvårdskonferens den 13 januari 2012 fick AA kännedom om att skolan hade gjort en polisanmälan mot hennes dotter.

AA framförde klagomål mot Artediskolan angående hanteringen av den incident som inträffade på skolan. Hon uppgav bl.a. att hon inte fått någon information om att hennes dotter blivit polisanmäld.

AA klagade även på polis och åklagare.

Upplysningar inhämtades från BB, rektor vid Artediskolan. Hon uppgav bl.a. följande. Samma dag som polisanmälan gjordes, den 14 eller 15 december 2011, försökte hon komma i kontakt med AA per telefon men lyckades inte. Vid den här tiden var det även aktuellt med ett utvecklingssamtal för eleven och hon hade för avsikt att tala med AA vid det tillfället, men det blev inte av. Hon berättade för eleven om polisanmälan. När det närmade sig jul trodde hon att AA var medveten om att en polisanmälan hade gjorts.

AA kommenterade remissvaret.

AA:s klagomål mot polis och åklagare föranleder inte någon åtgärd från JO:s sida.

I skolans uppdrag ligger att verka för ett gott samarbete med hemmen. Av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) framgår att rektorn har ett särskilt ansvar för att kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan (avsnitt 2.8).

Av de upplysningar som rektorn har lämnat framgår att hon polisanmälde händelsen den 14 eller 15 december 2011. AA fick kännedom om polisanmälan först den 13 januari 2012, i samband med att incidenten kom på tal vid en elevvårdskonferens. Det dröjde således fyra veckor innan vårdnadshavaren fick veta att hennes dotter blivit polisanmäld. Information om en sådan allvarlig åtgärd från skolans sida ska självfallet lämnas till vårdnadshavaren utan dröjsmål. Ansvaret för att så sker åvilar rektorn. Rektorn har i detta fall endast gjort ett försök att komma i kontakt med vårdnadshavaren och sedan verkar saken ha fallit i glömska. Det är oacceptabelt att vårdnadshavaren inte informerades om skolans polisanmälan i samband med att den gjordes. BB kan inte undgå kritik för sitt agerande.

Jag förutsätter att myndigheten, om det inte redan skett, upprättar rutiner för hur och när information om en skolas polisanmälan mot en elev ska lämnas till vårdnadshavare.

Vad AA har anfört i övrigt föranleder inte något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.