Affärs- och driftsförhållanden

Med affärs- och driftsförhållanden menas inom sekretesslagstiftningen, typiskt sett, förvärv, överlåtelser, upplåtelser eller användning av egendom eller tjänster. Vidare exempel är verksamhetsriktlinjer, marknadsundersökningar, marknadsplaneringar, planer rörande reklamkampanjer uppgifter om kostnader, konstruktioner av rabatter, andra särskilda åtgärder som företaget har för avsikt att vidta samt tidsrymden inom vilken åtgärderna ska vidtas, kalkyler som ligger till grund för fortsatt verksamhet, analysmetoder, utredningar och budget.