Affärsverksamhet

Med affärsverksamhet menas inom sekretesslagstiftningen sådan verksamhet som är, antingen i sin helhet eller i viss avgränsad del, affärsinriktad. Begreppet ska inte fattas alltför snävt. Som exempel på myndighet med affärsverksamhet kan nämnas de statliga affärsdrivande verken, myndighet som i konkurrens med annan åtar sig uppdrag, såsom fallet är med Sveriges geologiska undersökning, statens provningsanstalt, statens skeppsprovningsanstalt och den tillverkningsindustri som bedrivs i arbetsmarknadsstyrelsens och kriminalvårdsstyrelsens regi. Utmärkande för affärsverksamhet är att verksamheten bedrivs under krav på viss vinst.