Arbetstagare

Gränsdragningen mellan arbetstagare och uppdragstagare sker genom en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Omständigheter som tyder på att den arbetspresterande parten är att anses som arbetstagare är:

  • Den arbetspresterande parten har ingått avtal om personlig arbetsskyldighet mot ersättning.
  • Arbetet utförs för annans räkning och under dennes ledning och kontroll.
  • Det rör sig om ett varaktigt samarbete där den arbetspresterande parten står till förfogande för uppgifter som uppkommer efterhand.
  • Den arbetspresterande är förhindrad att utföra liknande arbetsuppgifter åt annan, vare sig detta beror på ett direkt förbud eller på arbetsförhållandena.
  • Råvaror, maskiner och redskap tillhandahålls av beställaren.
  • Den arbetspresterande ersätts för utlägg, t.ex. tjänsteresor.
  • Den arbetspresterande får åtminstone delvis sin ersättning i form av garanterad lön.
  • Den arbetspresterande är i ekonomiskt och socialt hänseende att jämställa med en arbetstagare.