Avtalslicens

Inom upphovsrätten menas med avtalslicens ett avtal som har ingåtts mellan användaren av ett upphovsrättsligt skyddat verk och en organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän på området. Avtalslicensen ger användaren rätt att utnyttja verk av det slag som avses med avtalet trots att verkens upphovsmän inte företräds av organisationen. Det för avtalslicensen karakteristiska är att den bidrar till att ställa samman repertoarer för angivna ändamål av verk vars upphovsmän valt att organisera sig och att verk av utanförstående upphovsmän, vilka valt att inte organisera sig i det avtalsslutande förbundet, omfattas av ett centralt avtal.