Cassis-doktrinen

En aspekt av den fria rörligheten inom EU är att varor som tillverkats i ett medlemsland, inte får vägras tillträde till andra medlemsstaters marknader. Det finns undantag mot denna regeln som finner stöd i doktrinen om tvingande hänsyn.

Se fallet Cassis de Dijon (Mål 120/78).