Delegationsprincipen

Delegationsprincipen är en processrättslig princip i vilken parterna har delegerats en rätt att verka i processen. Denna delegation mynnar dels ut i dispositionsprincipen, dels i förhandlingsprincipen.