Det är förenligt med god redovisningssed. Lag (2006