E contrario

Motsatsvis tolkning, att genom att se vad som är förbjudet i lagtexten motsatsvis kan sluta sig till vad som är tillåtet.

Det är viktigt att komma ihåg att e contrario är en tolkningsmetod som inte alltid kan användas. Förbud kan exempelvis finnas i andra lagar, praxis kan ha fastslagit att en regel inte får tolkas e contrario och detta kan även anges i förarbetena till lagen.

Exempel: "Barn under 12 år får inte komma in i parken." E contrario: Barn över 12 år får komma in i parken.