Kodicill

Ett tillägg till ett testamente.

För att det ska vara giltigt krävs att formkraven i 10 kap. 1 § ärvdabalken är uppfyllda. Att testamentsgivaren bara skriver till tillägget själv och undertecknar är alltså inte nog.

Ett felaktigt tillägg kan eventuellt få betydelse som återkallande av testamente (se 10 kap. 5 § ärvdabalken där det inte finns något formkrav). I det fallet blir det dock bara fråga om återkallande av det gamla testamentet, tillägget kommer inte gälla som nytt testamente.