Myndighet

Myndighet är samtliga statliga och kommunala organ med - undantag för beslutande politiska församlingar - är myndigheter enligt regeringsformen.

Regeringsformens indelning utgår från organisationsformen, inte från vilken funktion organet har.

Regeringen - men inte riksdagen som är en beslutande politisk församling - myndighet.är

För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.

Även om staten skulle ha kontroll genom att äga aktierna i ett aktiebolag blir det inte en myndighet även om det skulle ha förvaltningsuppgifter. Ett exempel är AB Svensk Bilprovning, som alltså inte är en myndighet.

Begeppet förvaltningsmyndighet omfattar alla myndigheter utom regeringen och domstolarna.

Statistiska centralbyrån (SCB) ska föra ett register över statliga myndigheter.

Enligt registret finns det

  1. Statliga förvaltningsmyndigheter (256 st)
  2. Myndigheter under riksdagen (4 st)
  3. Statliga affärsverk (4 st)
  4. AP-fonder (6 st)
  5. Domstolsverket samt domstolar (106 st)
  6. Rikspolisstyrelsen och polismyndigheter (23 st)
  7. Lantmäteriet samt lantmäterimyndigheter (20 st)
  8. Svenska utlandsmyndigheter (102 st)