Ostrukturerat material

Information som inte är ordnad utifrån personuppgifter, exv löpande text.

Enligt personuppgiftslagen ska all behandling av personuppgifter uppfylla vissa krav. Beroende på hur uppgifterna lagrats kan antingen hanteringsmodellen eller missbruksmodellen bli tillämplig. Huvudregeln är att missbruksmodellen (som är enklare att följa) ska användas om uppgifterna lagrats i ostrukturerad form, exempelvis löpande text. Syftet med åtskillnaden är att göra det möjligt att utföra mer vardagliga sysslor, som i och för sig medför personuppgiftshantering, utan att betungas av de ganska komplicerade reglerna i hanteringsmodellen.