Tilldelningsbeslut

Termen tilldelningsbeslut används inom upphandlingsområdet och har betydelsen att en upphandlande myndighet/enhet ska och helst skriftligt underrätta anbudsgivarna om de beslut som fattats om att sluta ett ramavtal eller att tilldela ett någon ett kontrakt och om skälen för besluten. Detta gäller enligt 9 kap. 9 § i lag (2007:1091) om offentlig upphandling.