BOLFS 2011:1

Patentombudsnämndens föreskrifter om avläggande av kunskapsprov för auktorisation

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

Utgivare: Per Nordström

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

Patentombudsnämndens föreskrifter om avläggande av

kunskapsprov för auktorisation;

beslutade den 31 maj 2011.

Patentombudsnämnden föreskriver följande med stöd av 20 § förordningen

(2010:1053) om auktorisation av patentombud.

Avgifter

1 §

Dessa föreskrifter gäller betalning av avgifter för avläggande av kun-

skapsprov enligt 4 § första stycket 4 lagen (2010:1052) om auktorisation av

patentombud.

2 §

Avgiften för avläggande av den svenska juridiska delen av kunskaps-

provet är 6 000 kr.

3 §

Avgiften ska betalas mot faktura och vara Patentombudsnämnden

tillhanda senast två veckor före dagen för provet. I annat fall får provet inte

avläggas.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2011.

På Patentombudsnämndens vägnar

KARIN LINDELL

Hans Lind

BOLFS 2011:1

Utkom från trycket

den 22 juni 2011