BOLFS 2019:1

Patentombudsnämndens föreskrifter om införande av professionell vidareutbildning för auktoriserade patentombud enligt 3 § lagen (2010:1053) om auktorisation av patentombud samt allmänna råd om tillämpningen av föreskriften

1

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

Ansvarig utgivare: Elisabeth Lagerqvist

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

BOLFS 2019:1

Patentombudsnämndens föreskrifter om införande av

professionell vidareutbildning för auktoriserade

patentombud enligt 3 § lagen ( 2010:1053 ) om

auktorisation av patentombud samt allmänna råd om

tillämpningen av föreskriften;

Beslutade den 22 mars 2019

Utkom från trycket

den 25 mars 2019

Patentombudsnämnden föreskriver med stöd av 21 § första stycket förordningen

(2010:1053) om auktorisation av patentombud om ett krav på obligatorisk

vidareutbildning med 10 timmar per år av auktoriserade patentombud, samt beslutar

följande allmänna råd.

Allmänna råd om professionell vidareutbildning för auktoriserade patentombud

1 § Auktoriserat patentombud ska varje år genomgå minst 10 timmar strukturerad

professionell vidareutbildning. Med strukturerad utbildning avses patentombuds

deltagande eller uppdrag som lärare eller seminarieledare, i interna eller externa

utbildningstillfällen såsom kurser, seminarier och konferenser. För varje

utbildningstillfälle ska finnas en i förväg bestämd plan med en ansvarig

utbildningsledare.

2 § Utbildningen skall vara yrkesrelaterad och ägnad att medföra nytta för ombudets

verksamhet. Utöver utbildning med immaterialrättsligt innehåll kan även

tillgodoräknas viss utbildning inom andra områden såsom affärs- och

produktutveckling om innehållet har bäring på ombudsverksamheten.

3 § Ombud kan tillgodoräkna sig maximalt 3 utbildningstimmar som föredragshållare

vid kurser eller utbildningsaktiviteter.

4 § Tillfälliga avbrott i yrkesutövningen, såsom sjukdom, föräldraledighet och

liknande, berättigar till nedsättning av utbildningskravet i förhållande till faktisk

arbetstid, om avbrottet uppgår till minst 3 månader.

5 § Patentombudet är skyldigt att årligen, senast den 31 januari, skriftligen försäkra

att föreskrivet utbildningskrav för senaste hela kalenderår uppfyllts. Patentombudet är

även skyldigt att skriftligen redovisa och styrka sina utbildningsaktiviteter för detta

och/eller tidigare år. Varje brist på ettårsbasis måste fullt ut kompenseras efterföljande

BOLFS 2019:1

2

år. Det är patentombudets personliga ansvar att den egna redovisningen inte innehåller

oriktiga uppgifter.

6 § Om patentombud genomgår mer än 10 timmars utbildning under ett kalenderår

skall detta tidsöverskridande i första hand kompensera eventuell brist enligt 5 §,

varefter eventuell ytterligare överskjutande tid, dock maximalt 5 timmar, får överföras

till nästföljande år.

7 § Om patentombudet inte uppfyllt gällande utbildningskrav, får

Patentombudsnämnden förelägga honom eller henne att utan ytterligare uppmaning

avhjälpa föreliggande bristen och särskilt redovisa sina utbildningsaktiviteter.

8 § Föreligger väsentlig brist eller upprepade brister i patentombudets skyldigheter

enligt ovan, kan Patentombudsnämnden väcka frågan om disciplinärende. Likaså kan

nämnden väcka frågan om disciplinärende om ombudet lämnat oriktiga uppgifter i

dessa sammanhang.

__________________

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019.

Under år 2019 gäller ett krav på vidareutbildning med 6 timmar.

På Patentombudsnämndens vägnar

KARIN LINDELL

Christina Wikström