Författningar utgivna av https://lagen.nu/org/2014/elsaekerhetsverket

ELSÄK-FS 2021:6: Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör

2021-03-02

ELSÄK-FS 2021:5: Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete

2021-03-02

ELSÄK-FS 2021:4: Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2012:1) om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar

2021-03-02

ELSÄK-FS 2021:3: Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning

2021-03-02

ELSÄK-FS 2021:2: Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar

2021-03-02

ELSÄK-FS 2021:1: Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda

2021-03-02

ELSÄK-FS 2019:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk beslutade den 1 april 2019. Elsäkerhetsverket meddelar följande föreskrifter1 med stöd av 33 § elsäkerhetsförordningen (2017:218)2 och 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll3.

2019-04-09

ELSÄK-FS 2018:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2018:1) om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk

2018-12-20

ELSÄK-FS 2017:4: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör beslutade den 24 mars 2017. Elsäkerhetsverket meddelar följande föreskrifter med stöd av 33 § elsäkerhetsförordningen (2017:218).

2018-08-18

ELSÄK-FS 2017:3: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete beslutade den 24 mars 2017. Elsäkerhetsverket meddelar följande föreskrifter med stöd av 33 § elsäkerhetsförordningen (2017:218).

2018-08-18

ELSÄK-FS 2017:2: Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete beslutade den 24 mars 2017. Elsäkerhetsverket meddelar följande föreskrifter med stöd av 35 § elsäkerhetsförordningen (2017:218).

2018-08-18

ELSÄK-FS 2017:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning beslutade den 20 januari 2017. Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 12 § förordningen (1993:1068)1 om elektrisk materiel följande föreskrifter2.

2018-08-18

ELSÄK-FS 2016:4: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:3) om elektromagnetisk kompatibilitet beslutade den 12 maj 2016. Elsäkerhetsverket föreskriver1 med stöd av 10 § förordningen (2016:363) om elektromagnetisk kompatibilitet att det i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:3) om elektromagnetisk kompatibilitet ska införas fyra nya paragrafer, 5 kap. 7 a, 16 a, 19 a och 22 §§, av följande lydelse.

2018-08-18

ELSÄK-FS 2016:3: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet beslutade den 23 mars 2016. Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 9 § förordningen (1993:1067)1 om elektromagnetisk kompatibilitet följande föreskrifter2.

2018-08-18

ELSÄK-FS 2016:2: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer beslutade den 23 mars 2016. Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 11-13 §§ förordningen (1993:1068)1 om elektrisk materiel följande föreskrifter2.

2018-08-18

ELSÄK-FS 2016:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning beslutade den 23 mars 2016. Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 11-13 §§ förordningen (1993:1068)1 om elektrisk materiel följande föreskrifter2.

2018-08-18

ELSÄK-FS 2015:3: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2008:1) och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda

2018-08-18

ELSÄK-FS 2015:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk beslutade den 23 september 2015. Elsäkerhetsverket meddelar följande föreskrifter1 med stöd av 11 § och 12 § förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel och 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.

2018-08-18

ELSÄK-FS 2014:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2001:1) om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete

2018-08-18

ELSÄK-FS 2012:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar

2018-08-18

ELSÄK-FS 2011:4: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning

2018-08-18

ELSÄK-FS 2011:3: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ansökan om drifttillstånd

2018-08-18

ELSÄK-FS 2011:2: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel

2018-08-18

ELSÄK-FS 2011:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska egenskaper för leksaker

2018-08-18

ELSÄK-FS 2010:3: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:3) och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar

2018-08-18

ELSÄK-FS 2010:2: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:2) och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar

2018-08-18

ELSÄK-FS 2008:4: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa (ELSÄK-FS 1999:5)

2018-08-18

ELSÄK-FS 2006:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser Tillämpningsområde God elsäkerhetsteknisk praxis

2018-08-18