Dir. 1987:12

Formerna för pensionärernas medinflytande i olika samhällsfrågor av särskilt intresse för pensionärerna

Dir. 1987:12

Beslut vid regeringssammanträde 1987-03-12

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Sigurdsen, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att göra en analys av de nuvarande formerna för pensionärernas inflytande i vissa samhällsfrågor och redovisa förslag till hur dessa kan utformas i framtiden.

Bakgrund

Pensionärerna utgör en stor och växande andel av Sveriges befolkning. Jag avser här och i det följande med benämningen pensionärer såväl ålders- som förtidspensionärer. Frågor om samhällets utformning liksom förändringar och reformer som genomförs av de politiska församlingarna på lokal, regional och central nivå berör pensionärerna i lika hög grad som andra grupper i samhället. Vissa frågor berör emellertid pensionärerna i högre grad än andra. Pensionärernas organisationer bedriver i egenskap av företrädare för olika pensionärsgrupper ett viktigt arbete i sådana frågor. Det är därvid betydelsefullt att pensionärerna ges möjlighet att utöva inflytande på frågor som har särskilt intresse för pensionärerna som grupp. För att öka kontakterna mellan kommunerna och pensionärernas företrädare har inom de flesta kommuner och landsting inrättats pensionärsråd med uppgift att rådslå om dessa frågor som är av särskild vikt för pensionärerna.

Pensionärernas inflytande på den statliga sidan kommer till uttryck på olika sätt. Sedan länge har överläggningar förekommit mellan regeringen och pensionärsorganisationerna inom många centrala områden. Kontakter har regelbundet förevarit inför större beslut t.ex. om avlämnande av propositioner till riksdagen. Pensionärernas organisationer är också regelmässigt representerade i utredningar av betydelse för pensionärskollektivet. Sammantaget kan konstateras att omfattande kontakter redan nu finns mellan företrädare för regeringen och pensionärernas organisationer.

Frågan om formerna för pensionärernas medinflytande har aktualiserats i flera sammanhang. Bl.a. har detta skett i riksdagen i motion 1978/79:515 av Olof Palme m.fl. om åtgärder för de äldre. Där slås fast att det är naturligt att regeringen och de centrala statsmyndigheterna, innan beslut som är av stor vikt för de äldre fattas, låter företrädare för pensionärerna komma till tals. Man framhåller att arbetsformen med överläggningar bör utvecklas och fördjupas. Samtidigt understryks att det inte är fråga om någon förhandlingsrätt i de former som används av parterna på arbetsmarknaden. Äldreberedningen har i sitt arbete behandlat frågor som rör de äldres inflytande i samhället. Någon total analys av pensionärernas inflytande har dock inte genomförts.

Pensionärernas riksorganisation (PRO) har i skrivelse till regeringen den 26 februari 1986 hemställt om att överläggningar skall komma till stånd mellan regeringen och PRO för närmare utformning av en reell överläggningsrätt för pensionärsorganisationer.

Uppdraget

Jag vill för egen del understryka betydelsen av de överläggningar som hittills ägt rum med pensionärernas organisationer. Det är viktigt att representanter för pensionärerna får redovisa sin mening innan för dem avgörande beslut fattas.

Det bör uppdras åt en särskild utredare att analysera de nuvarande formerna för pensionärernas inflytande och redovisa förslag till hur dessa kan utformas i framtiden. I uppdraget bör ingå att pröva förutsättningarna för att införa en överläggningsrätt för pensionärerna i frågor som särskilt berör pensionärerna som grupp. En sådan överläggningsrätt får dock inte innebära förhandlingsrätt i den mening som avses mellan avtalsslutande parter.

Som grund för sitt arbete bör utredaren göra en sammanställning av de olika sätt på vilka kontakter idag sker mellan statsmakterna å ena sidan och pensionärsorganisationerna å den andra. En viktig uppgift för utredaren bör vara att kartlägga pensionärernas representation i beslutande organ på olika nivåer. Jag avser då såväl politiska församlingar som intresseorganisationer av olika slag. Kartläggningen bör även omfatta ev. mönster i representationen, dvs. om pensionärerna är särskilt väl eller särskilt dåligt representerade i vissa sammanhang. Likaså bör förekomsten av ev. åldersstreck vid val till olika beslutande organ studeras. I sammanställningen bör ingå både formaliserade kontakter t.ex. i form av deltagande i utredningar och som remissinstanser angående utredningsbetänkanden samt mer oreglerade kontakter, t.ex. i form av uppvaktningar eller överläggningar i speciella frågor.

Utredaren bör också redovisa hur inflytandefrågorna lösts på andra jämförbara områden och sammanställa de erfarenheter som erhållits i dessa sammanhang.

Utifrån de gjorda sammanställningarna bör utredaren analysera innebörden den av det sätt på vilket pensionärernas medinflytande hittills skett och beskriva för- och nackdelar med detta förfarande. Konsekvenserna bör beskrivas ur såväl statens som pensionärernas synpunkt. Många av de frågor som berör pensionärerna har också stor betydelse för andra samhällsgrupper. Sådana konsekvenser bör därför också beskrivas.

Grundläggande för den parlamentariska demokratin är att olika samhällsgruppers behov, intressen och åsikter m.m. kanaliseras genom de politiska partierna. Det bör därför vara en viktig uppgift för utredaren att klarlägga vilka områden som mot denna bakgrund bör bli föremål för särskilda åtgärder i syfte att komplettera och förstärka pensionärernas infytande. Jag vill dock framhålla att det inte kan komma i fråga att skapa en förhandlingsrätt i den bemärkelse och med de konsekvenser denna har i avtalssammanhang mellan arbetsmarknadens parter.

I sitt arbete bör utredaren ta hänsyn till den ökande andel pensionärer som har invandrarbakgrund och som ofta har särskilda behov och önskemål.

Utredarens arbete bör bedrivas skyndsamt och vara avslutat under andra halvåret 1988.

Utredaren har att beakta de kommittédirektiv (Dir. 1984:5) som utfärdats till samtliga kommittéer och särskilda utredare.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för socialdepartementet

att tillkalla en särskild utredare, omfattad av kommittéförordningen (1976:119), med uppdrag att analysera formerna för pensionärernas inflytande och redovisa förslag till hur dessa kan utformas i framtiden,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta femte huvudtitelns utredningsanslag.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

(Socialdepartementet)