Dir. 1987:15

Fortsatt granskningsarbete med anledning av mordet på Olof Palme

Dir. 1987:15

Beslut vid regeringssammanträde 1987-03-19

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Wickbom anför.

Mitt förslag

Jag förslår att en parlamentariskt sammansatt kommission tillkallas för att genomföra den fortsatta granskning som bör ske med anledning av mordet på statsminister Olof Palme. Huvuduppgiften för kommissionen bör vara att dra slutsatser av det material som den nu arbetande juristkommissionen inom kort kommer att presentera samt att lägga fram de förslag som kan föranledas därav.

Tillkallandet av juristkommissionen

Regeringen beslöt den 22 maj 1986 att tillkalla en juristkommission med anledning av mordet på statsminister Olof Palme den 28 februari 1986. I beslutet konstaterades att mordet aktualiserar frågor om hur våldsdåd av detta slag skall förebyggas i ett samhälle av vår typ och om hur samhällets beredskap för att hantera sådana händelser bör vara utformad, om de ändå inträffar. Till underlag för statsmakternas bedömning av dessa frågor borde en granskning ske av hur berörda myndigheter och andra samhällsorgan utfört sina uppgifter. Angående kommissionens uppgifter uttalades följande.

Kommissionen bör till en början studera hur säkerhetsskyddet för statsråd och andra offentliga personer, liksom den nuvarande organisationen för att förebygga terrorism och liknande angrepp, har fungerat i praktiken. En väsentlig del av uppdraget består vidare i att undersöka de frågor som berört de centrala samhällsfunktionerna den närmaste tiden efter mordet och att därvid uppmärksamma bl.a. rutinerna för beredskap och säkerhetsskydd. Sambands- och informationsfrågorna i det sammanhanget bör även studeras. En annan viktig del av uppdraget är att granska brottsutredningen.

Enligt vad jag har inhämtat har kommissionens arbete numera fortskridit så långt att den inom kort kommer att presentera resultat av sin granskning i en första etapp. Denna är avsedd att omfatta den del av uppdraget som rör frågor om säkerhetsskydd, den nuvarande organisationen för att förebygga terrorism och liknande angrepp samt de centrala samhällsfunktionerna. Vidare kommer en ingående belysning att ges av bl.a. polisarbetet fram till tolv timmar efter mordet.

I en andra etapp avser kommissionen att redovisa resultatet av sin granskning av brottsutredningen för tiden fram till den 5 februari 1987, ett datum som kommissionen valt som slutpunkt för sin granskning med hänsyn till att vissa organisatoriska beslut beträffande förundersökningen då meddelades av regeringen.

Det bör här anmärkas att en granskning av vissa frågor med anknytning till brottsutredningen har inletts även av riksdagens konstitutionsutskott.

Redan när juristkommissionen tillkallades stod det klart att en fortsatt granskning borde ske under parlamentarisk medverkan. Jag bedömer tidpunkten vara lämplig för att nu ta upp denna fråga.

En huvuduppgift för det fortsatta arbetet bör vara att värdera och dra slutsatser av det material som kommissionen tar fram och att lägga fram de förslag för framtiden som materialet kan föranleda. En lämplig form för arbetet är enligt min mening en parlamentariskt sammansatt kommission, och jag förordar alltså att en sådan kommission tillkallas.

De överväganden som i enlighet med det förut anförda bör ankomma på den nya kommissionen torde få följa två huvudlinjer. Den ena avser de frågor om säkerhetsskydd och andra förebyggande åtgärder samt beredskap som mordet och händelserna kring detta har aktualiserat. Den andra gäller de olika principiella frågor rörande bl.a. ansvarsförhållandena mellan berörda myndigheter som mordet och brottsutredningen har gett upphov till. Det bör ankomma på kommissionen att själv bestämma om en samlad redovisning av uppdraget bör ske eller om detta bör redovisas i etapper.

Kommissionen bör också själv avgöra i vad mån de ställningstaganden för framtiden som den kommer fram till bör ta sig uttryck i utarbetade förslag angående t.ex. organisation och lagstiftning eller stanna vid förslag till fortsatta mera specialinriktade undersökningar enligt riktlinjer som kommissionen i så fall bör föreslå. Jag vill förutskicka att vissa av de frågor som juristkommissionen tar upp kan vara av den arten att de antingen redan är åtgärdade eller också bör åtgärdas omedelbart. Det är min avsikt att hålla den parlamentariska kommissionen underrättad om de bedömningar som kommer att göras i detta hänseende.

I vad jag redan har sagt ligger att det material som juristkommission en kommer att presentera bildar en naturlig utgångspunkt för arbetet. Som nämnts beräknas en första rapport från denna kommission föreligga inom kort och dess slutredovisning vara klar om några månader. Juristkommissionen bör även sedan dess arbete har avslutats stå till den parlamentariska kommissionens förfogande för det fall den skulle finna det ändamålsenligt att uppdra eventuella kompletterande undersökningar åt juristkommissionen.

Den parlamentariska kommissionens uppdrag bör inte vara begränsat till de frågor som jag förut har berört, utan den bör ha frihet att behandla ämnet även från andra infallsvinklar. Mordet på Olof Palme saknar motsvarighet i vår moderna historia och har inneburit påfrestningar för vårt samhälle. Det har berört medborgarna, myndigheterna, rättsapparaten, massmedierna och åtskilliga andra grupper och organ. Vi behöver få perspektiv på det inträffade. Det är en fördel om kommissionen söker belysa de långsiktiga återverkningarna för ett öppet och demokratiskt samhälle som vårt av ett händelseförlopp av det slag som vi har upplevt.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för justitiedepartementet

  • att tillkalla en kommission -- med ställning av kommitté enligt kommittéförordningen (1976:119) -- med högst åtta ledamöter och med uppdrag att genomföra ett fortsatt granskningsarbete med anledning av mordet på Olof Palme
  • att utse en av ledamöterna att vara ordförande samt
  • att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommissionen.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

  • att kostnaderna skall belasta andra huvudtitelns kommittéanslag.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Justitiedepartementet)