Dir. 1987:19

Medborgarkommission för granskning av viss vapenexport

Dir. 1987:19

Beslut vid regeringssammanträde 1987-04-02

Statsministern anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild medborgarkommission tillkallas för att granska vissa uppgifter om olaglig svensk vapenexport och hur dessa handlagts.

Bakgrund

I en rad försvarspolitiska beslut har Sveriges riksdag uttalat att Sveriges säkerhetspolitik i väsentliga avseenden grundar sig på tilliten till den svenska försvarsindustrins förmåga att utveckla och tillverka krigsmateriel av vikt för Sveriges försvarskraft.

För att kunna vidmakthålla en hög nivå vad avser kunnande och kapacitet i försvarsindustrin och därigenom bibehålla en tillfredsställande självförsörjningsgrad är en viss export nödvändig.

I Sverige gäller samtidigt sedan länge ett generellt förbud mot export av krigsmateriel. Regeringen kan dock under vissa förutsättningar medge undantag från förbudet. Förutsättningar för sådant medgivande är exempelvis att importlandet inte är inblandat i en väpnad konflikt eller att det inte förekommer inre oroligheter där. Frågor om tillstånd diskuteras före regeringens beslut i en nämnd med rådgivande uppgifter. Nämndens ledamöter är utsedda på parlamentarisk grund. I viktigare ärenden om export överlägger regeringen med utrikesnämnden.

Sedan en tid tillbaka har misstankar framförts om att bestämmelserna om export av svensk krigsmateriel inte har följts. Det har uppgetts att svensktillverkade vapen, liksom ammunition som producerats i vårt land, skulle ha levererats till länder som enligt gällande regler och riktlinjer inte kan komma i fråga för sådan export.

Sådana misstankar är sedan år 1984 föremål för förundersökning under medverkan av åklagar-, polis- och tullmyndigheter. Beslut i åtalsfrågan beräknas bli meddelat senare i år.

Riksdagens konstitutionsutskott granskar vidare den befattning som olika regeringar, enskilda statsråd och tjänstemän i regeringskansliet kan ha haft med olika ärenden om export av krigsmateriel till vissa länder.

En särskild utredningsman (UD 1985:03) lämnar i dag förslag till åtgärder som kan vidtas från statens sida för att styra utvecklingen så att de av riksdagen uppställda riktlinjerna för den svenska vapenexporten kan fullföljas.

Diskussionen om vad som förevarit i fråga om vapenexport under 1970- och 1980-talen har emellertid fått en sådan omfattning och karaktär att det är angeläget att det, så långt möjligt, skapas klarhet om vad som verkligen hänt på detta område.

Avsikten är dock inte att en sådan granskning skall omfatta frågor som det ankommer på de rättsvårdande myndigheterna att ta ställning till, utan granskningen bör syfta till att ge en helhetsbild av skeendet.

Granskningen bör göras av en grupp personer som står fria från de regeringar, myndigheter och företag som på något sätt kan ha varit i kontakt med den verksamhet som skall undersökas. Jag föreslår -- efter att ha samrått med företrädare för riksdagspartierna -- att regeringen beslutar att ge detta uppdrag åt en särskild medborgarkommission.

Kommissionens huvuduppdrag bör vara att i ett sammanhang skapa största möjliga klarhet kring de händelser, som sedan år 1970 gett upphov till uppgifterna om olaglig svensk vapenexport. Kommissionen skall redovisa i vilket skede och med vilkas medverkan som avsteg från givna regler skett. Kommissionen skall vidare ha möjlighet att ta upp varje fråga eller aspekt som den anser bör belysas för fullgörandet av sitt uppdrag, bl.a. beslutsordning och kontrollprinciper.

Kommissionen bör ha tillgång till ett sekretariat med nödvändig juridisk, diplomatisk och militärindustriell expertis. Dess arbete bör bl.a. bygga på information som är tillgänglig hos polis, tull, åklagare och domstolar.

Kommissionens arbete bör bedrivas med största skyndsamhet, och bör om möjligt redovisas före årets slut.

att tillkalla en medborgarkommission -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med högst fem ledam öter med uppgift att granska vissa uppgifter om olaglig svensk vapenexport m.m.,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommissionen.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Statsrådsberedningen)