Dir. 1987:32

Översyn av särskilda stödinsatser i SWEDFUND:s verksamhet

-

Dir. 1987:32

Beslut vid regeringssammanträde 1987-06-11.

Statsrådet Hjelm-Wallén anför.

Mitt förslag

En särskild utredare bör tillkallas med uppgift att göra en översyn av behovet av och formerna för särskilda stödinsatser i SWEDFUND:s verksamhet i fattigare u-länder.

Bakgrund

SWEDFUND (Fonden för industriellt samarbete med u-länder) inrättades år 1978. I enlighet med sitt uppdrag har fonden medverkat till etablering av ett 25-tal samriskföretag med svenskt deltagande i afrikanska och asiatiska u-länder. Ett par projekt finns i Latinamerika.

I fråga om länderval har SWEDFUND i enlighet med det ursprungliga mandatet prioriterat verksamhet i programländerna för det svenska biståndet. Projekt finns även i andra u-länder, med vilka Sverige bedriver tekniskt-ekonomiskt samarbete, men mindre tonvikt har lagts vid att få till stånd verksamhet i en vidare krets u-länder.

Under de år som SWEDFUND verkat har det ekonomiska läget försämrats i många u-länder. Detta gäller inte minst i de fattiga afrikanska länderna söder om Sahara, där ett flertal av de projekt SWEDFUND medverkar i återfinns.

Den ekonomiska tillbakagången har haft en ogynnsam inverkan på förutsättningarna för fondens verksamhet i fattigare samarbetsländer. Dessa länder präglas dessutom av brist på företagstraditioner och utbildad personal liksom dåligt utbyggd infrastruktur. För SWEDFUND har detta medfört att arbetsinsatser och behov av särskilda stödåtgärder vid företagsetableringar blivit större än vad som kunde förutses från början. Vissa projekt, på vilka fonden lagt ned ett betydande arbete, har inte bedömts möjliga att genomföra. I andra projekt har BITS (Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete) eller SIDA (Styrelsen för internationell utveckling) tillskjutit medel för insatser avseende utbildning, driftsledning eller annat tekniskt bistånd.

Under budgetåret 1985/86 inledde fonden en intern översyn av stödåtgärder inom projekten och formerna för samverkan med andra biståndsorgan. I proposition 1986/87:100, bil. 5, sid. 104, anmälde jag att initiativ skulle tas till en fördjupad analys av dessa frågor. Syftet är att närmare kartlägga behovet av och lämpliga former för stödinsatser i projekt i fattigare samarbetsländer, varvid fondens nuvarande landinriktning och gränsdragningen mot traditionell biståndsverksamhet bör belysas. Syftet är vidare att utarbeta klarare riktlinjer för i vilken omfattning och på vilka villkor sådant stöd bör utgå.

Utredningsuppdraget

Jag anser mot denna bakgrund att en sådan översyn bör genomföras och föreslår att en särskild utredare tillkallas. Översynen skall utgå från att de biståndspolitiska målen skall vara styrande för verksamheten och att fonden alltjämt skall ha till uppgift att i samverkan med svenskt näringsliv främja tillkomst och utveckling av bärkraftiga företag i u-länder.

Utredaren bör beskriva fondens nuvarande mål och riktlinjer och deras återspegling i verksamheten samt diskutera eventuella målkonflikter.

En översiktlig beskrivning och analys av fondens projekt i berednings-, investerings- och driftfaser bör göras med särskild tonvikt på skillnader i förutsättningarna mellan

a) olika länder

b) olika projekttyper

c) olika samarbetsparter

d) olika affärsidéer och

e) finansieringsformer.

Erfarenheter av svenska företags intresse för och förväntningar på deltagande i SWEDFUND:s verksamhet inklusive olika motiv för företagens engagemang bör också redovisas.

Utredaren bör gå igenom några lyckade respektive misslyckade projekt, analysera problem och diskutera förutsättningar för att de skall kunna lösas.

Översynen bör omfatta en analys av erforderliga finansiella och andra stödinstrument. Erfarenheter gjorda i nordiska och andra motsvarande internationella stödorgan för industriutveckling bör härvid bedömas.

Utredaren skall ge förslag till riktlinjer och former för beslut om stödinsatser i projekt i fattigare u-länder samt hur sådana beslut kan förankras institutionellt. Härvid bör utgångspunkten vara att biståndsinsatser skall kunna särskiljas från den kommersiella verksamheten. Fondens möjligheter att täcka sina administrativa och andra omkostnader bör också belysas i detta sammanhang. Vidare bör gränsdragningar mot och samverkan med andra biståndsorgan diskuteras.

Översynen bör även omfatta en belysning av möjligheter för SWEDFUND att medverka till överföring av industriellt kunnande och resurser till u-länderna i andra former när modellen med samriskföretag inte är tillämpbar.

Utredaren bör vidare diskutera principer för och konsekvenserna av en förändring av ländervalet till en vidare krets av låg- och mellaninkomstländer.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv (dir. 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning.

Översynen bör vara slutförd före utgången av december 1987. Om utredaren bedömer att någon fråga som inte förutsätter beslut av riksdagen eller regeringen bör föranleda åtgärder innan samtliga frågor är belysta, skall han vara oförhindrad att lägga fram delförslag.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden om internationellt utvecklingssamarbete

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1987:119) -- med uppdrag att göra en översyn av behovet av och formerna för särskilda stödinsatser i SWEDFUND:s verksamhet i fattigare u-länder,

att besluta om sekreterare, sakkunniga och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

att kostnaderna skall belasta tredje huvudtitelns reservationsanslag C 8. Övriga u-landspolitiska insatser m.m., delposten E. Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

(Utrikesdepartementet)