Dir. 1987:40

En kommission mot rasism och främlingsfientlighet

Dir 1987:40

Beslut vid regeringssammanträde 1987-09-17.

Statsrådet G. Andersson anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en parlamentarisk kommission tillkallas för att föreslå insatser mot rasism och främlingsfientlighet.

Bakgrund

Det råder en bred politisk enighet i vårt land om att rasism och främlingsfientlighet skall bekämpas. Stora ansträngningar läggs också ned på att motverka dessa företeelser. Många enskilda, organisationer och samhällsorgan är på olika sätt engagerade på området. Jag vill särskilt nämna att vi sedan den 1 juli 1986 har en ombudsman mot etnisk diskriminering (DO).

Trots detta förekommer rasistiska och främlingsfientliga stämningar i Sverige. Historien och erfarenheter från vår omvärld har lärt oss hur förödande skadeverkningarna kan bli om man inte stävjar sådana tendenser. Strävandena att komma till rätta med dessa för ett demokratiskt samhälle ovärdiga yttringar bör därför intensifieras ytterligare. Centralt står målet att skapa en folklig mobilisering mot rasism och främlingsfientlighet.

Uppdraget

Som ett led i dessa strävanden bör en särskild parlamentarisk kommission tillkallas som skall pröva vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet och stimulera till sådana åtgärder. Till kommissionen bör en särskild expertgrupp knytas, ledd av DO, med företrädare för statens invandrarverk och de övriga myndigheter som har särskilt ansvar för berörda frågor.

Kommissionen skall med utgångspunkt i de samlade kunskaper och erfarenheter som redan finns

  • belysa förekomsten av rasistiska och främlingsfientliga föreställningar i vårt land och tänkbara orsaker till dessa,
  • undersöka hur kunskaperna och medvetenheten om rasism och främlingsfientlighet kan förstärkas och fördjupas genom utbildningsinsatser och forskning,
  • samråda med bl.a. folkrörelserna och arbetsmarknadens parter om hur dessa kan öka sin medverkan i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet,
  • pröva om gällande lagstiftning och dess tillämpning kan bli effektivare när det gäller att motverka rasism och främlingsfientlighet och
  • i övrigt klarlägga möjligheterna att ytterligare bekämpa rasism och främlingsfientlighet genom åtgärder från statsmakternas, kommunernas, myndigheternas och berörda enskilda organisationers sida.

Kommissionen bör i övrigt ha stor frihet när det gäller arbetets närmare inriktning och uppläggning liksom formerna för samverkan med kommuner, berörda myndigheter, organisationer och massmedier.

Kommissionen skall arbeta skyndsamt och fortlöpande redovisa sitt arbete genom delrapporter. Uppdraget bör slutföras senast vid utgången av år 1988.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar mig

  • att tillkalla en kommission med högst sju ledamöter, omfattad av kommittéförordningen (1976:119), med uppdrag att föreslå ytterligare insatser mot rasism och främlingsfientlighet,
  • att utse en av ledamöterna att vara ordförande i kommissionen och
  • att besluta om sakkunniga, experter, sekretare och annat biträde åt kommissionen.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

  • att kostnaderna skall belasta tionde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Arbetsmarknadsdepartementet)