Dir. 1987:52

Organisationskommitté för inrättande av statens banverk m.m.

-

Dir. 1987:52

Beslut vid regeringssammanträde 1987-11-26.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Hulterström, anför.

Mitt förslag

Inom kort kommer jag att föreslå regeringen att förelägga riksdagen förslag om nya riktlinjer för trafikpolitiken. Förslaget innebär att statens järnvägar delas upp i en affärsrörelse -- i direktiven benämnd SJ -- och ett självständigt banverk med ställning som en egen myndighet. Banverket skall ansvara för infrastrukturen och dessutom kunna driva viss entreprenadverksamhet rörande fasta anläggningar.

Behovet av att ändra förutsättningarna för statens järnvägars verksamhet är mycket stort. Jag föreslår därför att en särskild organisationskommitté får i uppdrag att dels lämna förslag till organisation av detta banverk, dels medverka i arbetet med att förbereda och, under förutsättning av riksdagens godkännande, genomföra den nya organisationen som bör börja verka redan den 1 juli 1988.

Bakgrund

Regeringen har genom beslut den 1 oktober 1987 bemyndigat chefen för kommunikationsdepartementet att tillkalla en organisationskommitté med uppdrag att utarbeta förslag till organisation av statens banverk m.m.

I beslutet angavs att regeringen senare kommer att fatta beslut om direktiv till kommittén. Jag anhåller nu om att få återkomma till denna fråga.

Utgångspunkter för arbetet

Kommittén bör arbeta utifrån följande allmänna riktlinjer.

Järnvägen skall i princip ges samma konkurrensförutsättningar som vägtrafiken. Det betyder att staten genom en särskild myndighet, statens banverk, skall ha huvudansvaret för järnvägens infrastruktur enligt den s.k. vägtrafikmodellen. Utgångspunkten bör därvid vara att banverket skall ha ansvaret för all infrastruktur. Investeringarna i infrastrukturen skall bedömas efter samhällsekonomiska kriterier och ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av järnvägsnätet skall eftersträvas. Trafikföretag som utnyttjar bannätet skall till staten betala fasta och rörliga avgifter för detta. Trafikföretagen skall också kunna köpa tjänster av banverket.

Järnvägen är ett miljövänligt och energisnålt transportalternativ om man utnyttjar den rätt. Järnvägstrafiken måste därför ges möjlighet att utvecklas inom områden där den har goda förutsättningar. Utrymme bör också skapas för framtidsinvesteringar på järnvägsområdet.

Affärsrörelsen SJ skall svara för den interregionala persontrafiken på järnväg och ha trafikeringsrätt för person- och godstrafik inom i princip hela det elektrifierade bannätet. Inom detta stomnät skall trafikhuvudmännen för lokal och regional kollektivtrafik liksom hittills kunna träffa affärsmässiga uppgörelser med SJ om köp av tågtrafik. SJ skall också ha trafikeringsrätt för godstransporter över hela det övriga järnvägsnätet.

Trafikhuvudmännen skall ha trafikeringsrätt för persontrafik på det nät -- länsjärnvägarna -- där det inte förekommer en mer betydande regelbunden interregional persontrafik. De skall därvid i ett långvarigt perspektiv ges ekonomiska förutsättningar att fullt ut ta samma ansvar för denna lokala och regionala persontrafik på järnväg som man i dag har för busstrafiken. Också andra intressenter skall kunna driva järnvägstrafiken om SJ eller en trafikhuvudman avstår från sin trafikeringsrätt eller inte upprätthåller trafiken på ett regelbundet sätt.

Uppdraget

Kommittén bör lämna förslag till hur ett banverk med ansvar för järnvägens infrastruktur kan organiseras och inrättas. Kommittén bör inrikta sitt arbete på att finna organisatoriska och ekonomiska former som stimulerar till affärsmässighet och effektivitet i förhållandet mellan banverket å ena sidan och SJ och andra trafikutövare å andra sidan.

Kommittén bör förbereda en lokalisering av banverkets huvudkontor till Borlänge senast den 31 december 1990 samt kartlägga och kostnadsberäkna de åtgärder som är förknippade med omlokaliseringen. Jag vill i detta sammanhang erinra om att chefen för utbildningsdepartementet i sin anmälan till proposition om särskilda regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland redovisar bl.a. förslag om utökade medel till högskolan i Falun/Borlänge. Syftet härmed är att anordna ingenjörsutbildning i produktion och underhåll av vägar och banor.

Det finns många gemensamma uppgifter och behov av mycket gemensam kompetens inom väg- och järnvägsområdet t.ex. planering, administration, geoteknik, brobyggande och projektering. För att göra samordningsvinster på sådana områden bör kommittén pröva för- och nackdelar med en sammanslagning mellan banverket och vägverket.

Vidare bör kommittén utreda hur en järnvägsinspektion för trafiksäkerhetsfrågor med självständigt ansvar kan utformas inom ramen för banverket. Syftet med en sådan inspektion skulle vara att tillgodose kraven på en säker tågtrafik. Luftfarts- och sjöfartsinspektionens uppgifter och ställning inom luftfartsverket resp. sjöfartsverket bör kunna tjäna som en modell för järnvägsinspektionen. Kommittén bör därvid pröva på vilket sätt vägverkets tillsyn över bl.a. enskilda järnvägar lämpligen kan inordnas i järnvägsinspektionens verksamhet.

Kommittén bör även förbereda anslagsframställning för budgetåret 1989/90, utveckling av ekonomiska och administrativa riktlinjer och andra åtgärder som kan underlätta inrättandet av banverket.

Utredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt och redovisas successivt. Senast i slutet av januari 1988 bör kommittén lämna förslag om gränsdragning mellan banverket och SJ.

Kommittén skall vid arbetets påbörjande samt vidare under arbetets gång informera berörda arbetstagarorganisationer.

För kommittén skall gälla de allmänna direktiven (Dir. 1984:5) som utfärdats till samtliga kommittéer och särskilda utredare.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen beslutar direktiv för den tidigare tillkallade organisationskommittén i enlighet med vad jag nu har anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Kommunikationsdepartementet)