Dir. 1987:55

Utredning angående datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm

-

Dir. 1987:55

Beslut vid regeringssammanträde 1987-12-10

Chefen för utbildningsdepartementet anför

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att lämna förslag om hur datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm (QZ) skall ombildas till ett dotterbolag till den statliga Datamaskincentralen för administrativ databehandling (DAFA Data AB).

Bakgrund

Regeringen bemyndigade den 4 december 1986 mig att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över huvudmannaskap och yttre organisation för QZ.

Med stöd av bemyndigandet förordnade jag departementsrådet Ulf W Lundin att vara särskild utredare.

Lundin överlämnade den 15 oktober 1987 rapporten "Förslag till ny yttre organisation för datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm (QZ)". Uppdraget är därmed slutfört.

Lundin föreslår i första hand att datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm (QZ) ersätts av en ny myndighet, kallad Universitetsdata i Stockholm - QZ.

I andra hand föreslår Lundin att QZ ombildas till ett dotterbolag till DAFA Data AB.

Uppdraget

Efter samråd med cheferna för försvars- och civildepartementen föreslår jag nu att en särskild utredare tillkallas för att ytterligare bereda utredarens i andra hand framförda förslag om att QZ ombildas till ett dotterbolag till statsägda DAFA Data AB. Jag har därvid i första hand utgått från behovet av en samordning av den statliga dataverksamheten i Stockholm samt behovet att på längre sikt trygga en kompetent och till utvecklingen inom branschen anpassad styrning av QZ.

Utredaren bör i sitt arbete utgå från att nu anställd personal vid QZ skall få arbeta antingen inom det nya bolaget eller inom de berörda högskoleenheterna. Utredaren bör vidare ha som mål att de samverkande myndigheternas kostnader för databehandling inte ökas genom förändringen av huvudmannaskap.

Ramar för utredarens arbete

Utredaren skall samråda med berörda myndigheter och organisationer.

Berörda huvudorganisationer och i förekommande fall annan berörd central arbetstagarorganisation med vilken staten har eller brukar ha avtal om löner och andra anställningsvillkor skall informeras när arbetet påbörjar samt vidare under arbetets gång och därvid få tillfälle att framföra synpunkter.

För utredarens arbete gäller direktiven (Dir. 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående förslag och konsekvenser.

Uppdraget skall redovisas i sådan tid att ett förslag till riksdagen angående en eventuell huvudmannaskapsförändring kan lämnas under våren 1988.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för utbildningsdepartementet att tillkalla en särskild utredare - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med uppdrag att lämna förslag om hur datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm skall ombildas till ett dotterföretag till statliga DAFA Data AB.

att besluta om sakkunniga, referensgrupper, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

att kostnaderna skall belasta åttonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

(Utbildningsdepartementet)