Dir. 1987:57

Åtgärdsprogram för Dalälven

Dir. 1987:57

Beslut vid regeringssammanträde 1987-11-26

Chefen för miljö-och energidepartementet, statsrådet Dahl, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en delegation tillkallas för att utarbeta ett åtgärdsprogram för att rena Dalälven inom 10 år. Delegationen skall föreslå och initiera åtgärder för att minska tillförseln av föroreningar till älven. Det är framför allt återställningsarbeten vid äldre gruvupplag som är nödvändiga för att man skall kunna minska tillförseln av metaller till Dalälven. Även tillförsel av närsalter, stabila organiska ämnen och olja skall begränsas.

Jag kommer att i annat sammanhang hemställa att regeringen föreslår riksdagen att anvisa medel för de miljöförbättrande åtgärder som delegationen skall besluta om. Delegationens uppdrag vad gäller fördelning av medel till återställningsprojekt gäller med förbehåll för riksdagens beslut.

Problembeskrivning

Gruvor samt järn-och stålverk inom Dalälvens avrinningsområde har påverkat och påverkar älven genom stora utsläpp av metaller. Gruvorna och deras avfallsupplag utgör de största källorna till sådana metallutsläpp. Framför allt har utlakningen av zink och kadmium från gruvupplagen medfört betydande påverkan på miljön, eftersom dessa metaller genom sin lättrörlighet sprids över stora områden. Zink- och kadmiumhalterna i Dalälvens mynning är högre än i någon annan svensk älvmynning.

Inom Dalälvens vattenområde finns också annan industriell verksamhet, t.ex. skogsindustrier, som medför negativ inverkan på älven. Utsläpp från kommunala reningsverk och läckage av gödningsämnen och kemikalier som används i skogs- och jordbruket medför likaså miljöproblem. Fosforhalterna i Dalälven överskrider den naturliga nivån med mer än 50% redan uppströms Borlänge. Fosforhalten längre ner i älven ökar sedan ytterligare, främst på grund av utsläpp från pappersbruk.

Nödvändiga åtgärder

Ett arbete med att förbättra miljöförhållandena i Dalälven bör genast sättas i gång. Det bör omfatta en rad olika åtgärder. Som underlag för arbetet bör det under ett inledande skede göras en kunskapssammanställning. De utsläpp från industriell och kommunal verksamhet som påverkar Dalälven bör inventeras och informationen sammanställas. Även läckage och utsläpp från områden där förorenat material finns deponerat, framför allt gamla gruvupplag, liksom från jord- och skogsbruk bör uppskattas. Tidigare utförda mätningar av miljöförhållandena i älven och den kunskap i övrigt som finns om vilken skadlig miljöpåverkan som olika föroreningar har medfört bör sammanställas. Sammanställningarna skall kunna utgöra underlag för förslag till angelägna åtgärder.

Åtgärdsprogrammet kan komma att innehålla bl.a. följande delar.

En viktig del av återställningsarbetet kommer att bli åtgärder vid gamla upplag av gruvavfall. Dessa skall främst syfta till att minska den utlakning av metaller som sker från upplagen med regnvattnet.

Totalt kan medelsbehovet för saneringsåtgärder beräknas uppgå till 100 milj. kr. under en tioårsperiod. Medlen bör främst utnyttjas för återställningsåtgärder i de fall det inte finns någon som är skyldig att svara för att sådana åtgärder genomförs. Medlen bör också till en mindre del få utnyttjas för undersökningar och utredningar som bedöms nödvändiga som beslutsunderlag eller för att följa upp åtgärder. Medlen bör inte utnyttjas för återställningsåtgärder som någon redan har ålagts att utföra.

En inventering av kemikalieanvändningen inom industrin, framför allt pappersindustrin och järnverken, bör genomföras. I samband därmed bör det göras en bedömning av kemikaliernas miljöfarlighet. Frågan om övergång till mindre miljöfarliga kemikalier kan tas upp av tillsynsmyndigheterna enligt kemikalie-och miljöskyddslagstiftningen.

En fråga som särskilt bör uppmärksammas är industriavlopp som är anslutna till de kommunala reningsverken och som innehåller metaller och andra ämnen som kan påverka driften i och utsläppen från dessa reningsverk.

Omprövning av villkor enligt miljöskyddslagen (1969:387) kan bli aktuell, liksom intensifierade tillsynsuppgifter för sådana verksamheter som bedöms ha alltför stor skadlig inverkan på Dalälven. I detta arbete bör särskild uppmärksamhet ägnas åt järn- och stålverk samt skogsindustrier med tillstånd som är äldre än tio år.

Resultatet av genomförda åtgärder bör fortlöpande följas upp genom undersökningar av miljöförhållanden i Dalälven. De undersökningsprogram som redan löper bör utnyttjas.

Uppdraget

För att genomföra de åtgärder som behövs för att förbättra miljöförhållandena i Dalälven bör en särskild delegation tillsättas. Delegationens uppdrag bör vara att

  • mot bakgrund av utsläppskarteringar och inventeringar av användningen av kemikalier samt beskrivningar av miljöförhållanden föreslå miljöförbättrande åtgärder och initiera genomförande av dessa
  • sammanställa underlag som underlättar myndigheternas arbete med tillsyn och omprövning av villkor enligt miljöskyddslagen
  • besluta om fördelning av statliga medel till angelägna återställningsåtgärder
  • en gång om året till regeringen redovisa delegationens arbete, av myndigheterna vidtagna åtgärder, resultatet av åtgärderna avseende utsläppsminskningar och miljöförbättringar samt planerat fortsatt arbete.

Delegationen bör före den 1 juli 1988 till regeringen redovisa en arbetsplan med uppgifter om angelägna åtgärder. Härvid bör beaktas att den beräknade kostnadsramen om 100 milj. kr. avses täcka åtgärder under en tioårsperiod. Delegationen bör också föreslå hur medlen administrativt skall hanteras. Delegationen bör under arbetets gång samråda med berörda myndigheter, kommuner och organisationer.

Delegationen bör vara oförhindrad att föreslå ändringar i lagstiftningen samt peka på behovet av andra föreskrifter för Dalälven.

För delegationen gäller regeringens direktiv (dir. 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för miljö-och energidepartementet

att tillkalla en delegation med högst 10 ledamöter -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att utarbeta ett åtgärdsprogram för Dalälven m.m. i syfte att förbättra miljöförhållandena i Dalälven,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt delegationen.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att de administrativa kostnaderna för delegationen skall belasta fjortonde huvudtitelns utredningsanslag.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

(Miljö-och energidepartementet)