Dir. 1987:8

Samordning av den civila och militära vädertjänsten

-

Dir 1987:8

Beslut vid regeringssammanträde 1987-02-19

Chefen för civildepartementet, statsrådet Holmberg, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att lämna förslag till en lämplig framtida organisation av vädertjänsten baserad på ett gemensamt produktionssystem.

Bakgrund

Regeringen uppdrog i december 1981 åt statskontoret att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av dels en ökad produktionssamverkan mellan den civila och militära vädertjänsten, dels en samordning, helt eller delvis, av den civila och den militära vädertjänsten i en gemensam organisation. I januari 1984 preciserade regeringen uppdraget till att avse ett samlat utredningsarbete där organisation och teknik skulle behandlas från gemensamma utgångspunkter. I januari 1985 beslutade regeringen att en delrapportering skulle lämnas i maj 1985. I delrapporten föreslog statskontoret att det fortsatta arbetet skulle begränsas till en utredning av ett gemensamt produktionssystem inom ramen för en gemensam organisation. Regeringen beslutade i december 1985 att det fortsatta utredningsarbetet skulle inriktas på att utveckla och redovisa konsekvenserna av ett gemensamt produktionssystem med ett delat huvudmannaskap. Inom ramen för det gemensamma produktionssystemet skulle statskontoret utgå från ett läge i fred som innebär att Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) svarar för en central produktionsenhet, chefen för flygvapnet alternativt SMHI för tre regionala produktionsenheter samt försvaret för lokala produktionsenheter.

Statskontorets arbete har bedrivits i samverkan med chefen för flygvapnet, försvarets rationaliseringsinstitut, luftfartsverket samt SMHI, vilka också yttrat sig över statskontorets förslag.

Statskontoret redovisade uppdraget i mars 1986 i rapporten Samordning av den civila och militära vädertjänsten.

I utredningsrapporten föreslås att samordningen av den civila och militära vädertjänsten kraftigt bör öka, att ett för civil och militär vädertjänst gemensamt produktionssystem genomförs, att en gemensam grundutbildning för prognosmeteorologer införs samt att principbeslut om genomförandet av det gemensamma produktionssystemet fattas skyndsamt. Vidare föreslås att chefen för flygvapnet skall bli produktionsansvarig på regional nivå med produktionsenheter lokaliserade till de regionala vädercentralerna.

I det utredningsmaterial som nu föreligger saknas en analys av konsekvenserna för vädertjänsten av att det gemensamma produktionssystemet inordnas i en gemensam organisation. En sådan analys bedömer jag vara nödvändig.

Statskontorets utredning bör därför skyndsamt kompletteras med en utredning om ekonomiska, organisatoriska och andra konsekvenser av en gemensam civil eller militär organisation. Därefter bör en samlad bedömning göras och ett förslag lämnas till en lämplig framtida organisation för vädertjänsten baserad på det gemensamma produktionssystemet.

Den särskilda utredaren skall utifrån en samlad bedömning föreslå en lämplig organisation för vädertjänsten baserad på det gemensamma produktionssystemet.

Med hänsyn till att utredningsarbetet hittills utgått från att två organisationer skall behållas, har frågan om den framtida organisationen för vissa verksamheter, som inte primärt är att hänföra till vädertjänsten, inte behövt aktualiseras fullt ut. Detta gäller t.ex. hydrologiverksamheten. Eftersom dessa verksamheter ingår som en integrerad del i SMHI respektive försvarsmaktens vädertjänstfunktion, måste dessa beaktas när konsekvenserna av en gemensam organisation av vädertjänsten utreds och förslag till lämplig organisation utformas.

Utredaren bör samråda med statskontoret, SMHI, överbefälhavaren, luftfartsverket och försvarets rationaliseringsinstitut.

Utredaren skall beakta kommittédirektiven (dir. 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning.

Vidare skall utredaren både vid arbetets början och under dess gång informera berörda huvudorganisationer -- och i förekommande fall andra centrala arbetstagarorganisationer med vilka staten har eller brukar ha avtal om löner och andra anställningsvillkor -- och bereda dem tillfälle att föra fram synpunkter såvitt avser frågor som rör förhållandet mellan staten och dess arbetstagare.

Uppdraget bör vara slutfört senast den 2 maj 1987.

att tillkalla en särskild utredare -- som skall omfattas av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att föreslå en lämplig framtida organisation för vädertjänsten baserad på det gemensamma produktionssystemet,

att besluta om biträde åt utredaren.

att kostnaderna skall belasta trettonde huvudtitelns utredningsförslag.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Civildepartementet)