Dir. 1988:12

Utvärdering av arbetsformerna inom kemikaliekontrollen

Dir. 1988:12

Beslut vid regeringssammanträde 1988-03-17

Chefen för miljö- och energidepartementet, statsrådet Dahl, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att utvärdera de nya arbetsformerna inom kemikaliekontrollen.

Bakgrund

Nuvarande organisation

Från och med den 1 januari 1986 gäller en ny lagstiftning om kemiska produkter och en ny myndighetsorganisation för kemikaliekontrollen (prop. 1984/85:118, JoU 30, rskr. 340). En ny myndighet, kemikalieinspektionen, har inrättats.

I propositionen anförde föredragande statsrådet att det var lämpligt att de nya arbetsformerna inom kemikaliekontrollen prövades efter en tvåårsperiod. I samband därmed borde särskilt resursavvägningen och samverkansformerna mellan de myndigheter som är verksamma inom detta område övervägas.

Vidare framhölls att det är ett gemensamt ansvar för alla de berörda organen att väl fungerande samarbetsformer byggs upp, där kemikalieinspektionen får den roll inom den grundläggande kemikaliekontrollen som är avsedd. Det är också ett gemensamt ansvar för berörda organ att se till att tillgängliga resurser på olika håll utnyttjas effektivt och i samverkan. Det gäller både den kompetens på det toxikologiska området som byggs upp vid kemikalieinspektionen och de resurser för bl.a. forskning, undersökningar och tillsyn som finns hos de övriga myndigheterna. Vidare underströks betydelsen av att uppbyggnaden av kemikaliekontrollen noga följs upp och att en kontinuerlig utvärdering sker av hur kemikalieinspektionen finner sina arbetsformer. Av vikt är därvid både att en realistisk planering sker av inspektionens eget arbete och att man utvecklar ett positivt samarbete med naturvårdsverket, arbetarskyddsstyrelsen och övriga berörda myndigheter samt med de forskningsinstitutioner som har att förse myndigheterna med underlag för bl.a. riskbedömningar av olika slag.

Uppdraget

Kemikaliekontrollen i stort

Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat bör en särskild utredare tillkallas för att utvärdera arbetsformerna inom kemikaliekontrollen. Utgångspunkten bör vara de riktlinjer som dras upp i propositionen om kemikaliekontrollen. Eftersom så kort tid har gått sedan de nya formerna för kemikaliekontrollen infördes, gäller det i första hand att göra en avstämning och bedöma om de vunna erfarenheterna föranleder förändringar. Utvärderingen bör avse såväl kemikalieinspektionens roll och arbete som samverkansformerna inom kemikaliekontrollen nationellt och internationellt. Det bör klarläggas vad som fungerar bra och vilka problem som kan finnas. Förslag till åtgärder som behöver vidtas bör lämnas.

Kemikalieinspektionen

När det gäller översynen av kemikalieinspektionens interna arbete bör den omfatta ledningen, styrningen och planeringen av arbetet, prioriteringsfrågor samt myndighetens inre och yttre flexibilitet. Härvid bör behovet av kompetens- och kunskapsuppbyggnad inom myndigheten beaktas för att man skall kunna klara förändringar i arbetet. Vidare bör belysas hur myndighetens resurser fördelas.

Kemikalieinspektionen kommer att lägga fram ett underlag för denna del av utvärderingen.

Regelsystemet och tillsynen

Lagstiftningen om kemiska produkter innebär att centrala myndigheter har givits långtgående bemyndiganden att meddela tillämpnings- och verkställighetsföreskrifter. I utvärderingen bör därför ingå att kartlägga hur dessa bemyndiganden har utnyttjats samt hur efterlevnaden av föreskrifterna kontrolleras av tillsynsmyndigheterna.

I samband med utvärderingen bör en bedömning göras av behovet av förändringar i regelsystemet. Vid redovisningen av uppdraget bör även lämnas förslag till sådana förändringar eller anges de förändringar som bör ytterligare övervägas.

Förändrade uppgifter

Kemikaliekontrollen är ett område i stark utveckling. Genom bl.a. kemikalieinspektionens arbete och det ökade intresset hos företagen och allmänheten för dessa frågor ökar kunskaperna och insikterna. I samband med utvärderingen bör därför belysas hur prioriteringar görs samt om, och i så fall vilka, ändringar som bör göras i de målsättningar som ställts upp för kemikaliekontrollen.

Samarbetsformer

En fråga av särskilt intresse att ta upp är samarbetsformerna mellan de myndigheter, organisationer och företag som är verksamma på kemikalieområdet. Det gäller samverkansformer, arbetsfördelning och kontakter mellan t.ex. de centrala myndigheterna -- främst kemikalieinspektionen, naturvårdsverket, livsmedelsverket, arbetarskyddsstyrelsen, socialstyrelsen, sprängämnesinspektionen och konsumentverket -- med regionala och lokala myndigheter samt forskningsinstitutioner, branschorganisationer och enskilda företag. Utredaren bör redovisa hur samarbetet fungerar och vilka eventuella problem som finns. Vidare bör övervägas om nuvarande uppgiftsfördelning är effektiv eller om förändringar behövs. Det bör övervägas om resurserna inom kemikalieområdet som helhet utnyttjas på ett effektivt sätt. Utredaren bör som ett alternativ utgå från oförändrade resurser. Internationella kontakter och samverkan bör belysas.

Företagen

I lagen om kemiska produkter läggs tyngdpunkten på företagens egen kontroll. Det finns därför anledning att särskilt belysa företagens ansvar och insatser inom kemikaliekontrollen.

Avgiftsfinansieringen

Avgiftsfinansieringen av kemikalieinspektionens verksamhet har behandlats i riksrevisionsverkets (RRV) utvärdering som lämnats till regeringen den 13 oktober 1987. RRV:s utvärdering behandlar endast den s.k. kemikalieavgiften och inte bekämpningsmedelsavgiften. RRV förordar en ny avgiftskonstruktion för kemikalieavgiften, där en fast årsavgift betalas av varje företag. Denna avgift bör enligt verket kombineras med en produktavgift som är differentierad med hänsyn till dels antal produkter, dels tillverkad/importerad kvantitet.

Utredaren bör göra den kompletterande utvärdering av avgiftssystemet som behövs. Ett samlat förslag till förändringar i avgiftssystemet bör lämnas.

  • -----------

Utredaren bör presentera sina förslag senast den 15 september 1988.

För utredaren bör gälla regeringens direktiv (Dir 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för miljö- och energidepartementet

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att utvärdera arbetsformerna inom kemikaliekontrollen,

att besluta om sakkunniga , experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna för utredningen skall belasta fjortonde huvudtitelns utredningsanslag.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

(Miljö- och energidepartementet)