Dir. 1988:31

En gemensam svensk-norsk malmbanedelegation

Dir. 1988:31

Beslut vid regeringssammanträde 1988-06-09.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Hulterström, anför.

Mitt förslag

En svensk delegation bör tillkallas för att gemensamt med en norsk delegation se över rationaliserings- och samverkansmöjligheter mellan statens järnvägar (SJ) och Norges statsbaner (NSB) i syfte att minska transportkostnaden för järnmalmen från Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB).

Bakgrund

LKAB har sedan ett antal år svåra ekonomiska problem. För företagets överlevnad på längre sikt är rationaliseringar och kostnadssänkningar i alla led av malmhanteringen från brytning, sortering och anrikning till transport och distribution till kunden förutsättning. Omfattande åtgärder har vidtagits för att effektivisera LKAB:s produktion. Även i distributionsledet har rationaliseringar genomförts t.ex. genom att antalet anställda i SJ:s malmbanedivision har minskats samtidigt som mängden transporterad malm ökat betydligt. Inom NSB och i hamnverksamheten i Narvik har vidare en rad rationaliseringar genomförts. LKAB har också nyligen beslutat om en strategisk plan för sin fortsatta verksamhet. Planen innebär ytterligare stora rationaliseringar av LKAB:s verksamhet.

Vidtagna och planerade åtgärder är dock inte tillräckliga. Kraftiga kostnadsreduceringar för malmtransporterna är en av de förutsättningar som är nödvändiga om malmexporten över Narvik skall kunna fortsätta. Preliminära studier visar också att ytterligare kostnadsbesparingar kan göras genom en närmare samordning mellan brytning, järnvägstransport och hamnverksamhet. En sådan integration bedöms som produktionstekniskt genomförbar men kan medföra organisatoriska omställningar. Den förutsätter nämligen omstrukturering av två statliga järnvägsförvaltningar, en hamnverksamhet samt ett gruvföretag.

Jag bedömer att detta endast är möjligt om det finns en klart uttalad politisk vilja i Sverige och Norge att genomföra förändringar. Som ett uttryck för denna förändringsvilja och i syfte att underlätta den nödvändiga samordningen bör en svensk delegation tillkallas, för att gemensamt med en norsk delegation, se över malmbanetrafiken. Till utredningsarbetet bör knytas experter från de två järnvägsförvaltningarna, LKAB och Narviks hamnförvaltning.

I första hand bör delegationen underlätta rationaliseringsarbetet genom att så snart som möjligt kartlägga vilka åtgärder som är nödvändiga för att trygga en fortsatt verksamhet vid LKAB, malmbanan, Ofotbanan och Narviks hamn. Utgångspunkten bör härvid vara att det positiva ekonomiska täckningsbidrag som malmtransporterna bidrar till i NSB:s och SJ:s driftresultat inte förringas i förhållande till dagens nivå. Ändringar i ägarförhållandet för Ofotbanan och för transportföretaget på den norska sidan ingår inte i mandatet. Delegationen bör successivt avrapportera sitt arbete till regeringen och därvid föreslå åtgärder. Delegationen bör dock inte vara förhindrad att även direkt till berörd part redovisa förslag till åtgärder om detta bedöms lämpligt med hänsyn till beslutskompetensens fördelning och förslagens konsekvenser. Utredningsarbetet bör ske i nära kontakt med berörda fackliga organisationer.

Jag har i dessa frågor samrått med min norske kollega som förklarat sig villig att ta motsvarande initiativ i den norska regeringen.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för kommunikationsdepartementet

att tillkalla en svensk delegation - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med fyra ledamöter med uppdrag att i samarbete med en norsk delegation med utgångspunkt i de angivna riktlinjerna verka för rationaliseringar och besparingar i fråga om transporten av järnmalm från LKAB,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om sekreterare och annat biträde åt delegationen.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

att kostnaderna skall belasta sjätte huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Kommunikationsdepartementet)