Dir. 1988:38

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av tandvårdsutbildningarna

-

Dir 1988:38

Beslut vid regeringssammanträde 1988-06-22

Chefen för utbildningsdepartementet anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att utredningens uppdrag utvidgas till att omfatta gymnasieutbildningarna på tandvårdsområdet.

Utredningen om översyn av tandvårdsutbildningarna m. m. (Dir 1987:43) har i uppdrag främst att se över utbildningarna inom högskolans område.

Utbildningarna för tandsköterskor och tandtekniker ligger inom gymnasieskolan. Det är enligt min mening viktigt att man anlägger en helhetssyn på samtliga tandvårdsutbildningar. Jag föreslår därför att även nyssnämnda utbildningar får ingå i utredningens översyn.

Uppdraget

Utredningen bör i sitt arbete överväga om de tandvårdsutbildningar som för närvarande ges inom gymnasieskolan motsvarar den utbildning som bedöms nödvändig mot bakgrund av den förbättrade tandhälsan och om, mot denna bakgrund, utbildningarnas innehåll behöver ändras.

Utredningen bör överväga om sådana eventuella förändringsbehov också bör föranleda ändringar av utbildningarnas längd, dimensionering och förkunskpskrav.

Utredningen bör samråda med skolöverstyrelsen i dessa frågor.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen utvidgar utredningens uppdrag i enlighet med vad jag har anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Utbildningsdepartementet)