Dir. 1988:45

Tilläggsdirektiv till utredningen (UD 1988:01) om översyn av statens stöd till företagens export i form av exportkreditgarantier och exportkrediter samt av exportfrämjande effekter av u-krediter.

Dir. 1988:45

Beslut vid regeringssammanträde 1988-06-09.

Statsrådet Gradin anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att den utredare som tillkallats i syfte göra en översyn av statens stöd till företagens export i form av exportkrediter m.m. (UD 1988:01) får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för särskilda kreditgarantier för export av miljöteknik.

Bakgrund

Riksdagen har beslutat (NU 1987/88:24, rskr. 270) att regeringen bör undersöka om export av miljöteknik kan främjas genom en utvidgning av det statliga exportkreditgarantisystemet. Riksdagen har uppmanat regeringen att genom den pågående exportkreditutredningen låta undersöka förutsättningarna för detta.

Utredningsuppdraget

Utredningen bör undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en utvidgning av exportkreditgarantisystemet i enlighet med vad riksdagen anförts.

I samband härmed bör utredaren även kartlägga vilka kostnader som en sådan utvidgning skulle kunna föranleda.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden om utrikeshandel att utvidga det uppdrag som tidigare lämnats till utredningen (UD 1988:01) om statens stöd till företagens export i form av exportkreditgarantier m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

(Utrikesdepartementet)