Dir. 1988:7

Tilläggsdirektiv till utredningen med uppdrag att se över lagen om straff för varusmuggling

-

Dir. 1988:7

Beslut vid regeringssammanträde 1988-03-24

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Feldt, anför.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 augusti 1986 (dir. 1986:24) tillkallade jag samma dag en särskild utredare för att se över lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). Översynen syftar till att undersöka behovet av ändringar från såväl sakliga som språkliga och redaktionella utgångspunkter.

I propositionen om ny tullagstiftning (prop. 1986/87:166) har jag berört ett par frågeställningar som gränsar till bestämmelserna i varusmugglingslagen (prop. s. 55).

En av dessa frågor avser tulltjänstemans rätt att använda tvång eller våld i samband med kontrollverksamhet enligt tullagen (1987:1065). Några uttryckliga regler om detta finns inte i tullagstiftningen (jfr bl.a. 10 och 23 §§polislagen, 1984:387, och 2 kap. 17 § utsökningsbalken).

En annan fråga gäller rapporteringsskyldighet för brott som tullverket har att övervaka. I 9 § polislagen finns föreskrifter om bl.a. att en polisman skall rapportera till sin förman så snart han får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal. Inte heller i detta avseende finns motsvarande bestämmelser i tullagstiftningen.

Jag anser att även dessa frågor bör belysas och övervägas i anslutning till översynen av varusmugglingslagen och hemställer att regeringen utvidgar den särskilde utredarens uppdrag i enlighet med vad jag har anfört.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Finansdepartementet)