Dir. 1990:10

Genomförande av omstrukturering av socialstyrelsens läkemedelsavdelning till fristående myndighet.

-

Dir. 1990:10

Beslut vid regeringssammanträde 1990-03-01

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Thalén, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en kommitté tillkallas med uppgift att utföra det förberedelsearbete som behövs för att genomföra omstruktureringen av socialstyrelsens läkemedelsavdelning till en fristående myndighet.

Bakgrund

Regeringen har den 15 februari 1990 beslutat förelägga riksdagen en proposition (1989/90:99) om en ny myndighet för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. Förslaget innebär att en fristående myndighet för den statliga läkemedelskontrollen, benämnd läkemedelsverket, inrättas den 1 juli 1990. Riktlinjer för den nya myndigheten och organisationen i huvuddrag anges liksom förslag till hur myndigheten skall finansieras.

Den nuvarande läkemedelsavdelningen vid socialstyrelsen skall utgöra stomme i den nya myndigheten. En arbetsgrupp, som tillkallades av regeringen den 19 januari 1989, har nyligen lämnat en rapport med förslag om den närmare utformningen av kontrollmyndighetens organisation samt om andra åtgärder som behövs för att inrätta myndigheten.

En särskild kommitté bör nu tillkallas för att vidta de praktiska åtgärder som krävs för att genomföra den nya organisationen. Förutom propositionen och arbetsgruppens rapport skall vad som framkommer under riksdagsbehandlingen av propositionen vara bestämmande för kommitténs arbete.

Kommittén bör upprätta en organisationsplan för myndighetens inre organisation. Kommittén bör också besluta om inrättande och tillsättande av tjänster vid myndigheten (med undantag av tjänsten för generaldirektör och tjänsterna för professorer respektive enhetschefer m.fl., som det ankommer på regeringen att fatta beslut om). Vidare bör kommittén upprätta förslag om delprogramstruktur, kontoplan, verksamhetsplan och intern budget för 1990/91 samt om ekonomisk styrning i övrigt, upprätta förslag om diarie- och arkivsystem samt vidta övriga administrativa förberedelser, inklusive bl.a. de informationsåtgärder som kan påfordras.

Organisationskommittén får uppdra åt socialstyrelsen och läkemedelsavdelningen att förse kommittén med det underlagsmaterial som den behöver för sina ställningstaganden. Kommittén får också anlita riksrevisionsverket i de former, om vilka överenskommelser träffas.

I propositionen om en ny myndighet för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. har bedömts att den nuvarande personalen hos socialstyrelsens läkemedelsavdelning skall kunna beredas anställning vid den nya myndigheten.

Kommittén bör under arbetets gång informera berörda huvudorganisationer och i förekommande fall annan berörd central arbetstagarorganisation med vilken staten har eller brukar ha avtal om löner och andra anställningsvillkor samt bereda dem tillfälle att framföra sina synpunkter.

Arbetet i kommittén skall vara avslutat senast den 30 juni 1990.

att tillkalla en kommitté med högst fem ledamöter för att utföra det förberedelsearbete som behövs för att genomföra omstruktureringen så att myndigheten kan inrättas den 1 juli 1990,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén.

att kostnaderna skall belasta femte huvudtitelns anslag för utredningar m.m.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

(Socialdepartementet)