Dir. 1990:28

Införande av kapitaltjänstkostnader för mark, anläggningar och lokaler hos myndigheter med anslag inom den militära utgiftsramen

Dir. 1990:28

Beslut vid regeringssammanträde 1990-05-17

Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet R. Carlsson anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare bör tillkallas för att utreda och föreslå former för införande av kapitaltjänstkostnader för mark, anläggningar och lokaler inom det militära försvaret, dvs. för de myndigheter inom försvarsdepartementets område som finansieras inom den militära utgiftsramen.

Bakgrund

Inom det militära försvaret tillämpas sedan lång tid tillbaka ett system för finansering av investeringar i mark, anläggningar och lokaler som innebär att myndigheterna erhåller medel för sådana investeringar via sina anslag. När investeringen väl har gjorts belastas inte myndigheterna med de kostnader för kapital m.m. som uppkommer i anslutning till en sådan investering.

I stora delar av statsförvaltningen i övrigt tillämpas ett system där myndigheterna betalar marknadsmässig hyra för sina lokaler. Den fastighetsförvaltande myndigheten får därigenom täckning för de kapitalkostnader som belastar lokalförsörjningen.

I proposition 1988/89:80 lämnades ett förslag till riktlinjer för samordnad lokalförsörjning. Till grund för förslaget låg betänkandet (SOU 1988:36) Effektiv statlig lokalförsörjning. I propositionen uttalas bl.a.: "Ett mycket viktigt led i att få en korrekt kostnadsbild för anläggnings- och lokalförsörjningen inom försvaret är att dessa tillgångar så långt som det är praktiskt möjligt belastas med kapitaltjänstkostnader, som sker inom övriga samhällssektorer. Härmed skapas en grund för samordning mellan försvarsmakten och det civila området på alla nivåer och för olika delar av anläggnings- och lokalförsörjningsprocessen. En dylik omläggning av redovisningen inom det militära försvaret bör utredas skyndsamt så att det kan genomföras i anslutning till kommande försvarspolitiska beslut år 1991. Förändringarna bör givetvis vara neutrala i förhållande till den militära utgiftsramen."

Riksdagen (FöU 1988/89:14) hade inget att erinra mot detta uttalande.

Utredaren bör enligt de ovan nämnda riktlinjerna lämna förslag till hur ett system skall utformas där myndigheterna inom det militära försvaret belasta med kapitaltjänstkostnader i stället för att få investeringsmedel som sedan direktavskrivs. Behov av eventuella undantag från den föreslagna lösningen bör också redovisas, exempelvis när det gäller befästningar eller andra anläggningar med speciellt militär användning. Utredaren bör sträva efter lösningar som underlättar samordning med den civila delen av statsförvaltningen.

Uppdraget bör snarast ges till en särskild utredningsman. Arbetet bör bedrivas i nära samarbete med överbefälhavaren, fortifikationsförvaltningen, försvarets civilförvaltning, byggnadsstyrelsen och riksrevisionsverket.

Regeringens direktiv (1984:5) till kommittéer skall beaktas.

Utredarens förslag bör redovisas senast den 15 oktober 1990.

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppgift att utreda och föreslå formerna för införande av kapitaltjänstkostnader för mark-, anläggnings- och lokalförsörjningen hos myndigheter med anslag inom den militära utgiftsramen,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Försvarsdepartementet)