Dir. 1990:36

Utredning om avgiftsfinansiering och näringslivsmedverkan inom infrastrukturområdet (vägar och järnvägar)

Dir. 1990:36

Beslut vid regeringssammanträde 1990-05-10

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet G. Andersson, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att utreda formerna för avgiftsfinansiering och näringslivsmedverkan inom infrastrukturområdet (vägar och järnvägar).

Bakgrund

I propositionen om vissa näringspolitiska frågor (prop. 1989/90:88) konstaterades att alla resursbehov under 1990-talet för att säkerställa en väl fungerande infrastruktur inte kan klaras över statsbudgeten. I fortsättningen måste därför, enligt propositionen, resurser mobiliseras via näringslivet samt avgiftsfinansiering övervägas för att möta dessa behov.

För att bl.a. underlätta näringslivsmedverkan i angelägna infrastruktursatsningar har regeringen föreslagit att en infrastrukturfond inrättas genom ett engångsanslag på 5 miljarder kronor.

Syftet med fonden är, enligt förslaget, att åstadkomma en snabbare utbyggnad av angelägna infrastrukturinvesteringar inom järnvägs- och kollektivtrafikområdena än vad som är möjligt inom ramen för anslagen till banverket och vägverket. Fonden skall användas för att möjliggöra sådana investeringar som annars inte skulle komma till stånd på grund av att projektens drift- och kapitalkostnader inte täcks fullt ut. Avsikten är att fonden skall skapa förutsättningar för en omfattande lånefinansierad utbyggnad av infrastrukturen t.ex. genom samfinansiering med andra intressenter. Fonden avses dock kunna användas först när det är lämpligt ur stabiliseringspolitisk synpunkt.

Uppdraget

Den särskilde utredaren ges i uppdrag att utarbeta förslag till hur avgifter kan konstrueras inom i första hand vägsektorn men även inom trafikens infrastruktur i övrigt. Utredaren bör beakta möjligheterna till ökad avgiftsfinansiering med den restriktionen att skattesystemet inte påverkas vare sig genom uttagande av nya skatter eller genom specialdestinering av befintliga skatter.

Näringslivets intresse av att medverka till en utbyggd infrastruktur med tanke på behovet av goda transportmöjligheter inom landet och till utlandet bör tillvaratas. Utredaren skall inventera och redovisa infrastruktursatsningar inom väg- och järnvägsområdena som bör kunna genomföras med avgiftsfinansiering och/eller näringslivsmedverkan.

För att underlätta näringslivsmedverkan kan det bli nödvändigt att ändra gällande förutsättningar, t.ex. när det gäller möjligheterna att ta ut avgifter för och att äga vägar och broar samt möjligheterna att investera i, äga och driva nya järnvägslinjer. Vidare bör utredaren uppmärksamma de möjligheter till näringslivsmedverkan som kan bli resultatet av den i propositionen föreslagna infrastrukturfonden.

Utredaren skall redovisa vilka lagändringar som kan komma att krävas för att genomföra förslagen. Utredaren skall dock inte föreslå förändringar som rör skattesystemet.

Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 1990.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för kommunikationsdepartementet

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att lämna förslag om avgiftsfinansiering och näringslivsmedverkan inom infrastrukturområdet (vägar och järnvägar)

att besluta om experter och sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta sjätte huvudtitelns anslag A 2. Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Kommunikationsdepartementet)