Dir. 1990:48

Tilläggsdirektiv till utredningen (K1989:03) om översyn av huvudmannaskapet för bilregistret m.m.

-

Dir. 1990:48

Beslut vid regeringssammanträde 1990-06-28

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Georg Andersson, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att den särskilde utredaren som skall se över huvudmannaskapet för bilregistret m.m. även skall överväga om det är mest rationellt att låta ett centralt eller regionalt organ ha ansvaret som regional körkortsmyndighet.

Bakgrund

Verksamheterna att föra bilregistret respektive körkortsregistret har flera beröringspunkter. De problem som i de tidigare direktiven redovisats beträffande bilregistreringen har i vissa stycken sina motsvarigheter i körkortsregistreringen. Till detta kommer att länsstyrelserna har olika resurser i sin verksamhet som regionala körkortsmyndigheter vilket medför risk för en oenhetlig rättstillämpning. Vidare kommer de förändringar som beslutas om prövningen vid meddelande av körkortstillstånd efter trafiknykterhetsbrott att ställa ökade krav på länsstyrelserna. Det finns därför skäl att överväga hur stödet till och styrningen av den regionala körkortshanteringen fortsättningsvis skall ske.

Den särskilde utredaren skall överväga om det är mest rationellt att låta ett centralt eller regionalt organ ha ansvaret som regional körkortsmyndighet. Utredaren skall lämna förslag till lämplig ansvarig myndighet. Utredaren skall samråda med kommittén (K 1989:04) för översyn av förarutbildningen och författningarna rörande körkort m.m.

Med ändring av tidigare beslut bör den särskilde utredarens uppdrag i sin helhet vara slutfört senast vid utgången av december 1990.

Jag hemställer att regeringen utvidgar utredarens uppdrag i enlighet med det anförda.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.