Dir. 1990:50

Avyttring av vissa fastigheter som nyttjas av försvarsmakten

Dir. 1990:50

Beslut vid regeringssammanträde 1990-06-07

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Larsson, anför.

Mitt förslag

En särskild utredare bör tillkallas för att klarlägga förutsättningar och villkor för avyttring av vissa fastigheter som nyttjas av försvarsmakten i Örebro, Växjö, Uddevalla m.fl. orter.

Bakgrund

Riksdagen har i december 1989 beslutat om en ny arméorganisation som innebär att regementena i Örebro, Växjö och Uddevalla läggs ned (prop. 1989/90:9, FöU 3, rskr. 87). Dessutom berörs regementena i Kristianstad (P 6), Luleå (Lv 7), Södertälje (Ing 1) och Sollefteå (T 3) genom att verksamheten omlokaliseras.

Regeringen har vidare genom beslut den 7 december 1989 uppdragit åt fortifikationsförvaltningen (FortF) att avyttra en del av försvarets mark och byggnader i Stockholmsområdet. Detta innebär avveckling av bl.a. etablissementen i Solvalla, Bagartorp, Näsby Park och Fredrikshovs slott.

Uppdraget

En särskild utredare bör tillkallas för att utreda förutsättningar och villkor för avyttring av de militära etablissement som berörs av riksdagens beslut i december 1989. I fråga om etablissementen i Stockholmsområdet bör utredaren samråda med FortF.

Arbetet bör bedrivas etappvis.

I ett första skede bör utredaren kartlägga berörda fastigheters (mark och byggnader) omfattning och status. Utredaren bör arbeta fram ett underlag för en översiktlig bedömning av de aktuella områdenas utvecklingspotential, dvs. markens och byggnadernas möjliga användningsområden, behov av upprustning, ombyggnad m.m. Vidare bör planeringsförutsättningarna klarläggas, bl.a. i fråga om gällande översikts- och detaljplaner i berörda kommuner.

I ett andra skede av arbetet bör utredaren kartlägga berörda kommuners intresse att överta, samverka i exploatering av eller på annat sätt utnyttja aktuella fastigheter. Vidare bör utredaren kartlägga om det finns andra intressenter som vill förvärva berörda fastigheter från staten.

Utredningsuppdraget bör redovisas för regeringen under hösten 1990 för att finnas tillgängligt under beredningen av det planerade försvarsbeslutet år 1991.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för finansdepartementet

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) för att, med anledning av den nyligen beslutade arméorganisationen, utreda förutsättningarna för att avyttra vissa fastigheter som nyttjas av försvarsmakten,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.