Dir. 1990:77

Tilläggsdirektiv till utredningen om ny organisation för den

statliga skoladministrationen (Skolverksutredningen, Dir. 1990:60)

Dir. 1990:77

Beslut vid regeringssammanträde 1990-12-13

Statsrådet Persson anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att skolverksutredningen ges tilläggsdirektiv att utreda och lägga fram förslag om hur en särskild fältorganisation skall organiseras inom ramen för den statliga skoladministrationen.

Bakgrunden till det ändrade uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 oktober 1990 tillkallade jag en särskild utredare för att lägga fram förslag om och förbereda genomförandet av en ny organisation för den statliga skoladministrationen. Utredaren har för sin utredning antagit namnet Skolverksutredningen.

"I propositionen1 förordas vidare att vissa utvärderings- och tillsynsuppgifter inom ramen för den nationellt sammanhållna utvärderingen skall kunna utföras vid särskilda enheter på sex länsstyrelser. Det regionala arbetet skall ingå i den nationella utvärderingen, vilket kräver att särskilda former för kontakterna mellan skolverket och nämnda enheter, där skolverket får möjlighet att direkt styra verksamheten, utvecklas. Den särskilde utredaren bör närmare belysa och lämna förslag i denna fråga."

"I och med förslagen om en mål- och resultatorienterad styrning av skolan och om nya verksamhetsformer för det centrala ämbetsverket finns det anledning att utan bindning till tidigare riksdagsbeslut se på hur de organisatoriska frågorna bäst skall lösas. Utskottet har efter ingående överväganden kommit fram till följande. Inom det nya centrala ämbetsverket bör det finnas en särskild fältorganisation. Det bör ankomma på det centrala ämbetsverket att placera personerna i denna fältorganisation i olika delar av landet. Hänsyn skall därvid tas till elevpopulationen i landets olika delar, avstånden i riket samt fältorganisationens arbetsuppgifter. Samtliga tjänster i fältorganisationen bör inrättas med tidsbegränsade förordnanden för att ge möjlighet att ständigt tillföra organisationen ny kompetens och aktuella erfarenheter från utbildningsväsendet. Förebild kan i viss utsträckning hämtas från den tidigare gymnasieinspektionen."

Riksdagen biföll utskottets hemställan att som sin mening ge regeringen tillkänna vad utskottet anfört (rskr. 1990/91:76).

Mot bakgrund av de ändrade förutsättningarna för en regional organisation inom den statliga skoladministrationen och med beaktande av vad utskottet har anfört, skall utredaren lämna förslag om hur en regional fältorganisation bör organiseras.

Av de tidigare direktiven framgår att huvuduppgifterna för den statliga skoladministrationen skall vara utveckling av skolan samt uppföljning, utvärdering och tillsyn av skolverksamheten. I uppgifterna skall också ingå ett ansvar för fortbildningsfrågor. Utredaren skall lämna förslag om vilka uppgifter inom ramen för skolverkets ansvarsområden, som bör fullgöras i fältorganisationen. Utredaren skall vidare lämna förslag om en lämplig regional indelning för fältarbetet samt om vilka orter som bör bli regionala centrum för detta.

Utskottet har tagit upp ytterligare en fråga som rör dispositionen av internationella medel för lärarfortbildning. Utskottet anför med anledning av denna fråga att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redovisning av hur ansvarsfrågan m.m. bör lösas i fråga om dessa medel. Utredaren bör, mot bakgrund av utskottets uttalande, särskilt uppmärksamma frågan om hur man på bästa sätt kan organisera den utlandsförlagda fortbildningen och ta till vara medlen för den svenska lärarfortbildningen samt lämna förslag härom.

Jag hemställer att regeringen ger tilläggsdirektiv till skolverksutredningen i enlighet med vad jag har anfört.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.