Dir. 1991:115

Utredning om inlandsbanan

Dir. 1991:115

Beslut vid regeringssammanträde 1991-12-12

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Odell, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en kommitté tillkallas för att utreda inlandsbanans framtid.

Bakgrund

I regeringsförklaringen den 4 oktober 1991 uttalade regeringen att trafiken på inlandsbanan kommer att fortsätta under ett år i syfte att ge tid att pröva framtiden för banan.

Regeringen har därefter i proposition 1991/92:25 med förslag till tilläggsbudget föreslagit riksdagen att 100 milj.kr. anslås för att bekosta trafik och underhåll av banan under tiden fram till den 1 oktober 1992. Dessa medel kommer att möjliggöra persontrafik på banan fram till den tidpunkten.

Regeringen förordnade den 11 juli 1991 f.d. landshövdingen CurtjyBoström att göra en kartläggning av förutsättningarna för framtida sommartrafik på inlandsbanan. Boström fick därefter genom ett regeringsbeslut den 24oktober 1991 i uppdrag att förbereda den trafik som för närvarande bedrivs på inlandsbanan. I detta uppdrag ingår även att samordna den nu aktuella trafiken på banan med den busstrafik som bedrivs i området.

Riktlinjer för utredningen

Kommittén skall kartlägga förutsättningarna för persontrafik på inlandsbanan och lämna förslag till hur den bör bedrivas i framtiden. Kommittén skall i första hand belysa möjligheterna att utveckla sommartrafiken men också studera vilka förutsättningar som finns för att bedriva viss året-runt-trafik. Utredningens resultat skall ge underlag för ett ställningstagande till om persontrafiken på banan bör fortsätta efter den nu aktuella perioden.

En utgångspunkt för arbetet skall vara stor restriktivitet vad gäller ekonomiskt engagemang från statens sida. Kommittén skall vidare, som en förstahandslösning, utgå från att huvudmannaskapet för trafiken och den för detta ändamål använda infrastrukturen inte skall vara statligt.

Kommittén skall i nära samråd med SJ belysa utvecklingsmöjligheter och lämpliga former för den framtida godstrafiken på banan.

Kommittén skall pröva om en samordning av trafikeringsrättigheterna för person- och godstrafik kan bidra till att förutsättningarna för framtida persontrafik på banan förbättras.

Arbetet skall bedrivas i nära samråd med berörda regionala intressenter. Kommittén bör pröva vilka organisatoriska former för en framtida trafik som bäst tar till vara de regionala intressenternas engagemang i banan.

För kommitténs arbete gäller regeringens direktiv till samt liga kommittéer och särskilda utredare om utredningsförslagens inriktning (dir. 1984:5) och om beaktande av EG-aspekter i utredningsverksamheten (dir. 1988:43).

Tidsplan

Utredningsuppdraget skall vara slutfört den 15 mars 1992.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för kommunikationsdepartementet

att tillkalla en kommitté -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med högst tre ledamöter med uppdrag att utreda inlandsbanans framtid,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta sjätte huvudtitelns anslag, Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Kommunikationsdepartementet)