Dir. 1991:18

Tilläggsdirektiv till datalagsutredningen

Dir. 1991:18

Beslut vid regeringssammanträde 1991-03-21

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Freivalds, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att datalagsutredningen fortsättningsvis skall arbeta som en kommitté med parlamentarisk medverkan.

Bakgrund

Med stöd av bemyndigande den 25 maj 1989 tillkallade jag en särskild utredare (dir. 1989:26) för att göra en översyn av datalagen (1973:289, omtryckt 1982:446) från såväl saklig som lagteknisk synpunkt. Utredningen, som påbörjade sitt arbete i november 1989, har antagit namnet datalagsutredning (Ju 1989:02).

I direktiven anförde jag att utredningens arbete borde bedrivas i två etapper. Den särskilde utredaren fick i uppdrag att i en första etapp identifiera vilka reformbehov som finns och ange hur dessa kan tänkas bli tillgodosedda. Efter detta inledande arbete borde med utgångspunkt i det underlag utredaren tagit fram utredningens andra etapp bedrivas under parlamentarisk medverkan.

Utredningen har avgett delbetänkandet (SOU 1990:61) Skärpt tillsyn -- huvuddrag i en reformerad datalag. Betänkandet har remissbehandlats.

Utredningen avser att i slutet av mars 1991 överlämna ett andra betänkande i vilket den anger riktlinjer för vissa särskilda områden, bl.a. forskning, massmedier och arbetslivet.

Utredningen är nu klar med den första etappen av utredningsarbetet. Jag anser därför att utredningen nu bör omvandlas till en parlamen tariskt sammansatt kommitté med den särskilde utredaren som ordförande.

Kommittén bör i sitt arbete utgå från vad jag anfört i direktiven. Den bör vidare utnyttja det underlag som presenterats i de båda betänkandena. Kommittén bör också beakta de remissyttranden som avgetts. Dessa bör överlämnas till den.

Det fortsatta arbetet bör bedrivas enligt den tidsplan som jag tidigare angett.

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen med ändring av direktiven för en översyn av datalagen bemyndigar chefen för justitiedepartementet

att tillkalla en kommitté -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med högst nio (9) ledamöter för uppdraget att göra en översyn av datalagen,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande samt

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén.

Regeringen ansluter sig till föredragandens övervägande och bifaller hennes hemställan.

(Justitiedepartementet)