Dir. 1991:33

Finansinspektionens organisation

Dir. 1991:33

Beslut vid regeringssammanträde 1991-05-02

Statsrådet Åsbrink anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att överväga frågor som föranleds av sammanslagningen av bankinspektionen och försäkringsinspektionen samt att lämna förslag till organisation för den nya myndigheten, finansinspektionen.

Arbetet skall utföras med utgångspunkt i förslagen i prop. 1990/91:177 om sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen, m.m. och riksdagens ställningstagande till förslagen. Utredaren skall i en första etapp lägga fram förslag till organisation m.m. för den första tiden efter inrättande av den nya myndigheten och i en andra etapp förslag till lösningar på längre sikt.

Bakgrund

I prop. 1990/91:177, som den 12 april 1991 överlämnades till riksdagen, föreslår regeringen att bankinspektionen och försäkringsinspektionen skall slås samman till en central förvaltningsmyndighet kallad finansinspektionen. Samtliga tillsynsfunktioner som de båda myndigheterna har för närvarande skall övertas av den nya myndigheten. Sammanslagningen föreslås ske den 1 juli 1991.

Regeringen konstaterar i propositionen att tillsynen skall vara organiserad så att resurserna för ändamålet utnyttjas effektivt. En förutsättning för detta är att personalen har hög kompetens och att insatserna prioriteras på rätt sätt. Vidare skall organisationen göras flexibel. Den skall snabbt och smidigt kunna följa förändringar på marknaderna och därmed skapa förutsättningar för en effektiv tillsyn också av nya aktiviteter och verksamhetsformer. Därtill ställs krav på en kontinuerlig utvärdering och uppföljning av inspektionens resultat.

I propositionen föreslås vidare att bokföringsnämndens och finansinspektionens resurser på redovisningsområdet samordnas genom att nämndens kanslifunktion inordnas i den nya inspektionsmyndigheten. Detta medför inte att nämndens (plenum) ställning som självständig myndighet eller dess uppgifter förändras.

Regeringen föreslår en utgiftsram för finansinspektionen för nästa budgetår på 89 383 000 kr. Därvid har effektivitetsvinster av samordningen med bokföringsnämndens kansli inte beaktats. Inte heller har kostnader för flyttning till nya lokaler räknats med. Avsikten är att regeringen, i anslutning till att regleringsbreven för bokföringsnämnden och finansinspektionen skall beslutas, skall återkomma i dessa frågor.

Inrättandet av den nya myndigheten innebär stora förändringar för personalen vid bankinspektionen, försäkringsinspektionen och bokföringsnämndens kansli; bl.a. kan omorganisationen leda till övertalighet när den slutliga organisationen fastställts. Mot denna bakgrund är det av stor vikt att snarast påbörja arbetet med omorganisationen i syfte att begränsa de övergångsproblem som kan uppstå.

Bildandet av den nya myndigheten bör som sagt på sikt medföra en förnyelse av myndighetsorganisationen på ett sätt som leder till ökad flexibilitet. En omorganisation av detta slag bör även leda till en vitalisering av organisationen och en effektivare verksamhet och resursanvändning. Dessutom kan den möjliggöra nödvändiga omprioriteringar i syfte att nå bättre måluppfyllelse.

Utredningsuppdraget

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppdrag att utarbeta förslag till organisation för finansinspektionen. Utgångspunkten för utredare bör vara förslagen i prop. 1990/91:177 om sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen, m.m., vari även samordningen med bokföringsnämnden ingår, samt riksdagens ställningstagande till förslaget. Enligt propositionen bör verksamheten i den nya inspektionen fr.o.m. den 1 juli 1992 bör kunna bedrivas så att de angivna målen i fråga om rationalitet och kostnadseffektivitet uppnås. Enligt min mening bör sammanslagningen av myndigheterna i sig medföra en påtaglig minskning av kostnaderna för ledning, administration m.m. Inrikningen för utredaren bör vara att de resursförstärkningar på andra områden som kan behövas t.o.m. bugetåret 1994/95 skall rymmas inom dessa besparingar. Utredaren bör alltså utgå från att den nya myndighetens avgiftsfinansierade utgiftsram - bortsett från pris och löneomräkning - under denna period skall hållas på en nivå motsvarande den ram som har föreslagits för budgetåret 1991/92 i prop. 1990/91:177.

Utredaren bör snarast lämna ett förslag till instruktion för den organisation skall skall gälla från den 1 juli 1991. Utgångspunkten är därvid att samtliga anställda i de båda inspektionsmyndigheterna och bokföringsnämndens kansli skall erbjudas anställning i den nya myndigheten.

Under förutsättning att riksdagen beslutar enligt förslagen i prop. 1990/91:177 om den nya myndigheten bör utredaren, i enlighet med den tillsättningsförordning jag avser att senare föreslå regeringen, ansvara för rekryteringen till den nya myndigheten samt tillsättandet av tjänster där. Tjänster som avdelningschef eller motsvarande skall dock tillsättas av regeringen. Utredaren skall anmäla till regeringen vilka chefstjänster som bör inrättas vid den nya myndigheten.

Utredaren skall också i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att den nya myndigheten skall kunna vara verksam från den 1 juli 1991. Exempelvis fordras att myndigheten, för att kunna ingå i det statliga kompensationssystemet för mervärdeskatt, är ansluten till den statliga redovisningsorganisationen. Detta är ett krav för att myndigheten skall få avräkningsmöjlihget för ingående mervärdeskatt mot inkomsttitel. Vidare skall utredaren, till dessa att den nya myndigheten har inrättats, leda arbetet med att utforma myndighetens fördjupade anslagsframställning för budgetåren 1992/93-1994/95.

Senast den 1 oktober 1991 bör utredaren lämna ett förslag till organisation av och instruktion för finansinspektionens verksamhet på längre sikt. I den utsträckning som det blir nödvändigt att utarbeta underlag för förhandlingar om löner och andra anställningsvillkor bör samråd ske med statens arbetsgivarverk (SAV).

Utredaren skall fortlöpande informera de fackliga organisationerna om sitt arbete och ge dessa tillfälle att framföra synpunkter.

Utredaren skall beakta de allmänna tilläggsdirektivet (dir. 1984:5) som utfärdats till samtliga kommitéer och särskilda utredare.

Utgifterna för organisationsutredningen bör täckas med de medel som kommer att tillföras anslaget för finansinspektionen som uppbördsmedel. Jag återkommer till denna fråga i regleringsbrevet för budgetåret 1991/92.

Jag har samrått med chefen för jusititedepartementet i de frågor som rör bokföringsnämnden.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar det statsråd som föredrar ärenden som rör bankinspektionen och försäkringsinspektionen.

att tillkalla en särskild utredare - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med uppdrag att lämna förslag till organisation av finansinspektionen,

att besluta om experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Finansdepartementet)